A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 3/TG/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 ze zm.),


zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu: nr ewid. 500/24 o pow. 0,0136 ha, nr ewid. 500/49 o pow. 0,7777 ha, nr ewid. 500/50 o pow. 3,5041 ha i nr ewid. 154/83 o pow. 1,1736 ha, pozostających w użytkowaniu wieczystym ARP S.A. w Warszawie, położonych w Tarnobrzegu, gmina Tarnobrzeg, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Tarnobrzeg. Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa.

 1. Dla działki gruntu nr ewid. 154/83 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1T/00074867/5, a dla działek nr ewid.: 500/24, 500/49 i 500/50 ww. sąd prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1 T/00074868/2.
 2. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości.
 3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr LXII/747/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 8 września 2014 r. poz. 2408) działki o nr ewidencyjnych: 500/24,500/49, 500/50 położone w Tarnobrzegu – obręb Nagnajów, 154/83, położona w Tarnobrzegu – obręb Machów, oznaczone są symbolem 1U/P – tereny usług i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 3/TG/2015" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.
 5. Cena wywoławcza majątku udostępnionego w przetargu wynosi 2 462 932,50 zł + należny podatek VAT.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu  nr 3/TG/2015" oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu – Bank PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg Nr: 41 1240 2744 1111 0010 4884 3886, z zaznaczeniem „Wadium do przetargu nr 3/TG/2015". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu do dnia 26 listopada 2015 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Ustala się wadium do przetargu na zbycie działek o nr 500/24, 500/49, 500/50 i 154/83 – 250 000,00 zł
 8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U.z 2004 r. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.).
 10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2015 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 12. W przypadku gdy osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości nie stawią się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Łuków wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.
 13. Zarządzający może
  1. odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
  2. może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  3. unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

15. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Prezydentowi Miasta Tarnobrzega, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.