A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 3/RA/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając
w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu Radom, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490),

 

zaprasza do przetargu w celu:

 

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej, w skład której wchodzą działki nr 275/10, 275/12, 275/14, 275/16, 275/17, 275/20, 275/21 o łącznej pow. 6,1214 ha w obr. 0070 - Wośniki, na ark 74, położonej przy ul. Wośnickiej w Radomiu.

1. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Radom. Właścicielem nieruchomości (wolnej od obciążeń) jest miasto na prawach powiatu Radom. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RA1R/00113594/9.

2. Teren w/w nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr 86/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Rady Miejskiej w Radomiu (Dz. Urz. Woj. Mazow.2015.4395), obejmującym teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka - etap I", zgodnie z którym działki znajdują się:

- w strefie terenów usługowo - przemysłowych - oznaczonych symbolem - UP.2.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków miasta Radomia nieruchomości sklasyfikowane są jako użytki rolne klasy RIVa, RV, wobec czego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 909). 

Na nieruchomości ustanowiona zostanie na rzecz Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o. o. służebność przesyłu dla planowanego kolektora deszczowego kd800 i kolektora sanitarnego ks200, przebiegających wzdłuż wschodniej granicy działek nr 275/20 i 275/21, zlokalizowanych
w strefie zieleni izolacyjnej przewidzianej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pasem ochronnym szerokości 6,0 m wzdłuż wschodniej granicy w/w działek celem zapewnienia dostępu do projektowanych sieci.

 

3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 3/RA/2015" dostępna w godzinach 8.00-16.00
w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23 % VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 206 977,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) brutto. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 3/RA/2015" oraz wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miasta Radomia BANK PEKAO S.A. II O/Radom 90124032591111000029892305, najpóźniej
w terminie składania ofert. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku Gminy Miasta Radomia. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 530 000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych).

7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ewentualnym przełożeniem
i przebudową  instalacji podziemnych i nadziemnych ponosi nabywca.

8. W umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasta Radomia (miasta
na prawach powiatu Radom) prawo odkupu nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Skorzystanie z prawa odkupu nastąpić może
w przypadku, gdy kupujący zbędzie nieruchomość bez zgody Gminy Miasta Radomia (miasta
na prawach powiatu Radom) bądź w przypadku, gdy w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub gdy w terminie 4,5 roku od daty zawarcia umowy sprzedaży nie zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego zgodnego z ofertą przetargową.
Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem
na sprzedającego własność kupionej nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Prawo odkupu nieruchomości przysługujące sprzedającemu zostanie zabezpieczone poprzez wpisanie do księgi wieczystej.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254,
poz. 2549 z późn. zm.).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.
do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

12. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Radomia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia
od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie
do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,
że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa
do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U.z 2015 r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

16. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;

- zamieszczenie na stronie internetowej www.radom.pl (zakładka - Dla inwestorów, - Gospodarka nieruchomościami) oraz www.tsse.arp.pl

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radomia www.bip.radom.pl oraz www.bip.arp.pl

- opublikowanie w prasie codziennej, ogólnokrajowej „Nasz Dziennik"

17.Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie codziennej, ogólnokrajowej „Nasz Dziennik"

 

Dodatkowo treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl oraz www.radom.pl www.bip.radom.pl