A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/ŁP/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Łapy na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 t.j.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/12 o pow. 0,0780 ha  oraz 102/19 o pow. 1,0595 ha (KW Nr BI1B/00193318/9), położonych   w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości.

2.Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od obciążeń) jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest  Gmina Łapy. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Łapy. Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział IX Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Łapy nr XIV/81/03 z dnia 31 października 2003 r. (opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r. Nr 118, poz. 2197) działki: nr 102/12 oraz 102/19 położone są na terenie obiektów przemysłowych i usługowych 8PSB.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/ŁP/2015" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości udostępnionej w przetargu nr 1/ŁP/2015 o nr ewid. 102/12 i 102/19 wynosi łącznie 334 000,00 zł netto, plus  23% VAT.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/ŁP/2015" oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Łapach – Bank Ochrony Środowiska S.A. o/ w Białymstoku Nr: 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006, z zaznaczeniem „Wadium do przetargu nr 1/ŁP/2015". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Łapy do dnia 25 czerwca 2015 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu na zbycie działek o nr 102/12 i 102/19 – 30 000,00 zł.

8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U., Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Burmistrza Łap wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.),

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.