A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/ŁK/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Łuków na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 t.j.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu: nr 632/26 o pow. 0,5000  oraz nr 632/27 o pow. 0,5000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonych w miejscowości Łazy.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości.

2.Właścicielem działki gruntu udostępnionej w przetargu (wolnej od obciążeń) jest Gmina Łuków. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Łuków. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział V Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łuków uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Łuków nr XXXVI/215/06 z dnia 11 października 2006 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 2 marca 2007 r. Nr 34, poz. 909) działki: nr 632/26 oraz 632/27 położone są na terenie obiektów przemysłowych i usługowych (P, U – 17 – 4).

4. Przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorcę, będące przedmiotem przetargu musi posiadać cechy innowacyjności procesowej lub produktowej, potwierdzone stosownym zaświadczeniem (opinią jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 ust. 9   Ustawy z dnia 8.10.2004 r.  O zasadach finansowania nauki - Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 615).

5. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/ŁK/2015" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

6. Cena wywoławcza nieruchomości udostępnionej w przetargu nr 1/ŁK/2015 o nr ewid. 632/26 i 632/27 wynosi łącznie 212 800,00 zł netto, plus  23% VAT.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/ŁK/2015" oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy  w Łukowie – Bank PKO BP S.A. o/ Łuków Nr: 15  1020  1260  0000  0102  0014  0533, z zaznaczeniem „Wadium do przetargu nr 1/ŁK/2015". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Łuków do dnia 27 kwietnia 2015 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Ustala się wadium do przetargu na zbycie działek o nr 632/26 i 632/27 – 27 000,00 zł.

9. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U., Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

11. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg.

13. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Łuków wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.),

15. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

17. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl oraz www.lukow.ug.gov.pl.