A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.274.846.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,
Podstrefa Wrocław-Kobierzyce

uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania  przeprowadzonego w trybie konkursu ofert na wybór wykonawcy zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych" została wybrana oferta złożona przez:

RABBIT Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS:  0000270305