A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 4/SW/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy        
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/SW/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 217 (4110) w dniu 6.11.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

ANDOOR Sp. z o.o. 

 z siedzibą w Zarzeczu

ul. Słoneczna 2, 37-400 Nisko


wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000322843.