A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/WRO/OTR/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na podstawie wewnętrznej procedury realizowania zakupów W Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, w sprawie wyboru Oferenta na Naprawę 7 szt. uszkodzonych słupów na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta nr 3 złożona przez Oferenta – Zakład Robót Teletechnicznych „Telfa", 58-100 Świdnica ul. Towarowa 28 za cenę ofertową netto: 14.993,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy zł.), brutto: 18.441,39 zł (osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden zł i 39/100).

W uzasadnieniu wyboru Zamawiający zawiadamia, że Oferta spełniła wszystkie wymagania formalno-prawne postawione przez Zamawiającego w Warunkach Zakupu (WaZa) oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Pozostałe złożone do konkursu oferty przedstawiły się następująco:

  1. Rabbit Sp. z o.o. 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155 – oferta nr 1- - 73,45 pkt
  2. Elektrotim S.A. 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8– oferta nr 2 – 60,5 pkt.

Dziękujemy za złożenie ofert.