A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/RA/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/RA/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 106 w dniu 03.06.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Stalgast Radom Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000384800.