A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/PRZ/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/PRZ/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 73 w dniu 16.04.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

EUROSYSTEM PRO Sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie
ul. Bonarka 21,
30 - 415 Kraków

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000359874.