A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/TG/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.274.846.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 63 w dniu 1.04.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Fenix Metals Sp. z o. o.
z siedzibą w Chmielowie
ul. Strefowa 13,
39-442 Chmielów

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000158739.