A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/ŁK/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/ŁK/2015 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 62 w dniu 31.03.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

DACHY BWP Sp. z o. o.
z siedzibą w Czarnej
ul. Konarskiego 1 A
39 – 215 Czarna

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000530207.