A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/ŁK/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku rokowań nr 2/ŁK/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Łuków, ogłoszonych czasopiśmie w Dziennik Gazeta Prawna nr 96 w dniu 20.05.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Sierociuk-Kazana-Sierociuk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„STOK-ROL" Sp. jawna
z siedzibą w Łazach
Łazy 500, 21 – 400 Łuków

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000079398