A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 3/RA/2014 (21.03 - 15.04.2014)

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5 040 619 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5 040 619 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycia niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 151/18 o pow. 3,8063 ha, pozostającej własnością ARP S.A. w Warszawie, położonej w Duchnicach, gminie Ożarów Mazowiecki, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Radom, rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki.

Właścicielem działki ewidencyjnej nr 151/18  jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1P/00102122/3. W Działach I - Sp i II wymienionej księgi wieczystej widnieje wzmianka nr DZ.KW./WA1P/4105/14/1 z dnia 14 marca 2014 r. dotycząca wpisania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, jako właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza majątku udostępnionego w przetargu wynosi 11 838 270,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) + należny podatek VAT. Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 1 180 000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 3/RA/2014" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30 tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 24 600,00 zł brutto. Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 3/RA/2014" należy składać   w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.