A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/PRZ/2014 (14.03 - 07.04.2014)

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5 040 619 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5 040 619 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu sprzedaży:

  1. prawa własności działki gruntu nr ewid. 94/6 o pow. 42 165,00 m2,
  2. prawa własności działki gruntu nr ewid. 94/7 o pow. 1 271,00 m2,

Ww. nieruchomość położona jest w Przemyślu przy ul. Ułańskiej, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Przemyśl. Właścicielem działek gruntu o nr ew. 94/6, 94/7 o łącznej powierzchni 43 436,00 m2 jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Dla działek gruntu nr ewid.: 94/6, 94/7 Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PR1P/00094798/5.

W ewidencji gruntów działki o nr ewid. 94/6, 94/7 oznaczone zostały symbolami: Lz-PsIII – grunty zadrzewione i zakrzewione, RIIIb, RIIIa, RI – grunty orne, dr – drogi i PsI – pastwiska trwałe. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP „Bakończyce III/04" z dnia 30 grudnia 2004r. oraz MPZP „Słowackiego I/05" z dnia 20 października 2006r. tereny te zostały oznaczone symbolami P2 i 1P – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.

Opisana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej pod nazwą ulica Ułańska.

Cena wywoławcza nieruchomości udostępnionej w przetargu wynosi 1 303 080,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące osiemdziesiąt złotych) netto plus należny podatek VAT.

Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2014" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 6 500,00 zł brutto.

Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 1/PRZ/2014" należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2014 roku, do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.