A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 7/RA/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.040.619.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.040.619.000,00 zł.

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 7/RA/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 249 (3639 W1) w dniu 27.12.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„ROHRBOGEN" Sp. z o. o.

z siedzibą w Radomiu, ul. Grobickiego 21, 26-600 Radom

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS 0000252802.