A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/ŁP/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 5.040.619.000,00,zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/ŁP/2013 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w Dzienniku Gazety Prawnej nr 225 (3615 W1) w dniu 21.11.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Arka-Druk Artur Bach z siedzibą w Białymstoku, ul. Jana Matejki 19B, 15-196 Białystok

wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.