A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2012

 Informacja o wyborze oferty 3/TG/2012


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku Gazeta Wyborcza nr 251 w dniu 25.10.2012 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Metaltec Magaj & Szymański s.c.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 12/213
37 – 450 Stalowa Wola

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Rokowania 11/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 804 008 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 804 008 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSANna podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, rejon inwestycyjny Poniatowa, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 11/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 11/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Przetarg 3/PRZ/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 804 008 000,00zł,  Kapitał wpłacony: 4 804 008 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu:

 • nr 2/19  o pow. 4,5707 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 6/3  o pow. 7,6871 ha w obr. 213 (KW Nr  PR1P/00071675/0),
 • nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 (KW Nr  PR1P/00071599/3)

położonych przy ul. Pustej w Przemyślu.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości (w tym każda z osobna) lub w części (wg kompleksów). Sposób ewentualnego podziału nieruchomości określa załącznik graficzny załączony do „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012" .

2.Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od obciążeń) jest Gmina Miejska Przemyśl. Nieruchomości położone są na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04" uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 192/2006 z dnia 20.10.2006r.(opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 06.12.2006r. Nr 145, poz. 2216)  działki: nr 2/19 i nr 2/21 obr.213 i nr 917/3 obr.212 położone są w obszarze „P1", a działka nr 6/3 obr.213 położona jest w obszarze „P2". Wymienione obszary stanowią tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej o minimalnej powierzchni 1,0 ha.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu,
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 • dla działki nr 2/19 w obr. 213 – 868 433,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 2/21 w obr. 213 – 1 706 447,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 6/3 w obr.213  - 1 537 420,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3 w obr. 212 -  753 920,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 2/21 w obr. 213 - 19,00 zł/1m2  brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 6/3 w obr. 213 - 20,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 917/3 w obr. 212 - 19,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT.

6.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012"  oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg nieograniczony kompleks nr …….. lub działka nr …. obr…." . Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 15 stycznia 2013 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu w następujących kwotach:

a) na zbycie całych działek:

 • dla działki nr 2/19 w obr. 213 – 86 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 2/21 w obr. 213 - 170 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 6/3 w obr. 213 - 150 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3  w obr. 212 - 75 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,

b) na zbycie kompleksów:

 • za kompleks A o pow. ok. 1,9 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 36 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks B o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks E o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks F o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks G o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks H o pow. ok. 3,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  57 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks I o pow. ok. 4,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 80 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks J o pow. ok. 1,5 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 30 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks K o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 40 000,00 zł brutto w tym 23% VAT.

8.Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów. Na podstawie odrębnej umowy Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren działki nr 2/19 obr. 213 w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - szczegóły dotyczące umów zawarte zostały w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012.

9. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

11. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.  do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30.

13. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

15. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

 • może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert  w wypadku ich równorzędności.

17.  W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


 Informacja o wyborze oferty 4/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/SW/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 184 w dniu 24.09.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

THONI ALUTEC Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola

 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowympod numerem KRS 0000133975.


Informacja o wyborze oferty 2/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/SW/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 159 w dniu 20.08.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Liugong Machinery (Poland) Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000380594.


 Informacja o wyborze oferty 1/MM/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/MM/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 159 w dniu 20.08.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Harper Hygienics S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Racławicka 99
02-634 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289345.


Informacja o wyborze oferty 1/JAS/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 WarszawaKRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/JAS/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku Gazeta Wyborcza nr 247 w dniu 22.10.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„POL-PANEL"  Sp. z o.o.
z siedzibą w Rymanowie
ul. Mitkowskiego 8
38-480 Rymanów


Informacja o 7/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 7/RA/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 159 w dniu 20.08.2012r. uprzejmie informuje, że rokowania nie doszły do skutku ze względu na nie złożenie w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do rokowań nr 7/RA/2012.


Informacja o nie dojściu do skutku rokowań 11/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 11/RA/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku Gazeta Wyborcza nr 270 w dniu 19.11.2012r. uprzejmie informuje, że rokowania nie doszły do skutku ze względu na nie złożenie w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do rokowań nr 11/RA/2012.


Informacja o 1/TL/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł,   Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TL/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 147 w dniu 01.08.2012r. uprzejmie informuje, że rokowania  nie doszły do skutku ze względu na nie złożenie    w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do rokowań nr 1/TL/2012.


Informacje o wyborze Swedwood Poland Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/SW/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w dzienniku PULS BIZNESU nr 159 w dniu 20.08.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Swedwood Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Goleniowie
ul. Wincentego Witosa 31
72-100 Goleniów

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000211691.

Informacja o wyborze Fabryka Broni "Łucznik" Radom Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 8/RA/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 169 w dniu 03.09.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Fabryka Broni "Łucznik" – Radom Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu
ul. 1905 roku 1/9
26-600 Radom

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031426.


 Rokowania nr 9/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

 zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 9/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 9/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 30 października 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 3/TG/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Gorzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/TG/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/TG/2012" należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/JAS/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Jasło, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/JAS/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/JAS/2012" należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


 Konkurs Ofert na Ochronę

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony, w formie dozoru fizycznego z patrolem interwencyjnym, mienia zlokalizowanego na nieruchomości wyodrębnionej ogrodzeniem, na której usytuowany jest budynek, pn. Hala Nr 1 (nr inw. 10100-0001); zlokalizowanej przy ul. Zakładowej 24 w Tarnobrzegu, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Tarnobrzeg.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Małgorzata Kulig oraz Bogdan Bajorski - tel. 15/ 823-66-88.

Specyfikację publicznego konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30, lub pobrać ze strony internetowej www.tsse.pl

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu-Machowie, w terminie do 22 października 2012 roku do godz. 1100.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ODDZIAŁU ARP S.A. W TARNOBRZEGU, PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 30, W TARNOBRZEGU-MACHOWIE W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU,  o godz.1115.

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Informacje o wyborze Swedwood Poland Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/SW/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 159 w dniu 20.08.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Swedwood Poland Sp. z o.o.z
siedzibą w Goleniowie
ul. Wincentego Witosa 31
72-100 Goleniów

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000211691.


Informacja o wyborze Fabryka Broni "Łucznik" Radom Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 8/RA/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku PULS BIZNESU nr 169 w dniu 03.09.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Fabryka Broni "Łucznik" – Radom Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu
ul. 1905 roku 1/9
26-600 Radom

 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031426.


Sprostowanie dot. zaproszenia do rokowań nr 4/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 WarszawaKRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

informuje, że w ogłoszeniu zaproszeniu do rokowań nr 4/SW/2012 w celu ustalenia przedsiębiorcy który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zamieszczonym w „Pulsie Biznesu" nr 184 z dnia 24 września 2012r., wydłuża się termin składania ofert z dnia 16 października 2012r. do dnia 30 października 2012r. do godz. 16.00 oraz przesuwa się termin komisyjnego otwarcia ofert z dnia 17 października 2012r. na dzień 31 października 2012r. na godz. 9.00.

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 24 września 2012r. pozostają bez zmian.


 Rokowania nr 8/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 8/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 8/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 24 września 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


 Przetarg nr 1/TL/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Województwa Lubelskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własnośćniezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr.: 25/1 o pow. 1,1197 ha, 25/2 o pow. 0,9642 ha, 25/3 o pow. 0,7810 ha, 25/4 o pow. 0,9817 ha, 25/6 o pow. 1,1559 ha, 25/7 o pow. 0,9000 ha, 25/8 o pow. 0,9201 ha, 25/9 o pow. 1,0287 ha, położonej w Kolonii Łaszczówka, gmina Tomaszów Lubelski.

1.Właścicielem ww. nieruchomości jest Województwo Lubelskie.

2.Nieruchomość położona jest w woj. lubelskim, powiecie tomaszowskim, miejscowość Łaszczówka – Kolonia, gmina Tomaszów Lubelski i objęta jest terenem TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Tomaszów Lubelski. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZA1T/00046224/2.

3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/TL/2012" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88.

4. Cena specyfikacji wynosi 12 300,00 zł brutto (w tym 23 % VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 • dla działki nr 25/1 – 205 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/2 – 180 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/3 – 150 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/4 – 180 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/6 – 215 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/7 – 165 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/8 – 170 000,00 zł netto plus 23 % VAT
 • dla działki nr 25/9 – 190 000,00 zł netto plus 23 % VAT

6. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 10 % wartości ceny wywoławczej nieruchomości, tj.

 • dla działki nr 25/1 – 20 500,00 zł.
 • dla działki nr 25/2 – 18 000,00 zł.
 • dla działki nr 25/3 – 15 000,00 zł.
 • dla działki nr 25/4 – 18 000,00 zł.
 • dla działki nr 25/6 – 21 500,00 zł.
 • dla działki nr 25/7 – 16 500,00 zł.
 • dla działki nr 25/8 – 17 000,00 zł.
 • dla działki nr 25/9 – 19 000,00 zł.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji oraz wniesienie w pieniądzu wadium na konto Województwa Lubelskiego w Banku PKO BP S.A. O/Lublin nr rachunku 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489, z zaznaczeniem „przetarg ograniczony nr 1/TL/2012". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty przez Województwo Lubelskie, tj. do dnia 28 września 2012 r. do godz. 9:00 (włącznie). Za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8.Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

9.Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 02 października 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 października 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Konkurs ofert na wymianę hydrantów

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu; ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy i wpłacony ARP S.A. wynosi: 4.437.586.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na zadanie pt. :

„Wymiana uszkodzonych i wykonanie dodatkowych zewnętrznych hydrantów na terenie podstrefy Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97"

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Janusz Melich – tel. 48/ 385 50 40, 605 884 134

Piotr Niewęgłowski – tel. 15/ 822 99 99 wew.103.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 19.09.2012 roku do godz. 900.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM W RADOMIU PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 19.09.2012 roku o godz. 915.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony oferentów.

Termin wykonania zadania: 60 dni od daty podpisania umowy.


Informacje o wyborze Tenea Sp. z o.o. 2/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/RA/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 41 w dniu 28.02.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Tenea Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu
ul. Zubrzyckiego 6
26-600 Radom

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000404061.


 Info o wyborze - Trend Glass Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/RA/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 92 w dniu 14.05.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Trend Glass Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu
ul. Zubrzyckiego 11
26-600 Radom

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000164723.


Info o wyborze - Fenix Metals

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/TG/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 41 w dniu 28.02.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Fenix Metals Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158739.


Rokowania 4/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549
z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 4/SW/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 4/SW/2012" należy składać w terminie do dnia 16 października 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Konkurs ofert na naprawy dachu w Radomiu


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410,Kapitał zakładowy i wpłacony ARP S.A. wynosi: 4.437.586.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na zadanie pt. :

„Wykonania napraw miejscowych na dachu Hali Nr 9 położonej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97" na działkach nr ew. 247/112 i 128".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Janusz Melich – tel. 48/ 385 50 40, 605 884 134
Piotr Niewęgłowski – tel. 15/ 822 99 99 wew.103.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 12.09.2012 roku do godz. 900.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM W RADOMIU PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 12.09.2012 roku o godz. 915.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony oferentów.

Termin wykonania zadania: 2-miesiące od daty podpisania umowy.


Rokowania nr 7/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł,Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 7/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 7/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 11 września 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania nr 3/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/SW/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/SW/2012" należy składać w terminie do dnia 11 września 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania nr 2/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SW/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SW/2012" należy składać w terminie do dnia 11 września 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/ND/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/ND/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/ND/2012" należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/MM/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U z 2012r., poz. 917). Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/MM/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/MM/2012" należy składać w terminie do dnia 11 września 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2012 r. o godz. 12.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Przetarg 1/PRZ/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu:

 • nr 2/19 o pow. 4,5707 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 6/3 o pow. 7,6871 ha w obr. 213 (KW Nr PR1P/00071675/0),
 • nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 (KW Nr PR1P/00071599/3)

położonych przy ul. Pustej w Przemyślu.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości (w tym każda z osobna) lub w części (wg kompleksów). Sposób ewentualnego podziału nieruchomości określa załącznik graficzny załączony do „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012" .

2.Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od obciążeń) jest Gmina Miejska Przemyśl. Nieruchomości położone są na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04" uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 192/2006 z dnia 20.10.2006r.(opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 06.12.2006r. Nr 145, poz. 2216) działki: nr 2/19 i nr 2/21 obr.213 i nr 917/3 obr.212 położone są w obszarze „P1", a działka nr 6/3 obr.213 położona jest w obszarze „P2". Wymienione obszary stanowią tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej o minimalnej powierzchni 1,0 ha.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 • dla działki nr 2/19 w obr. 213 – 1 691 159,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 2/21 w obr. 213 – 3 323 081,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 6/3 w obr.213 - 2 997 969,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3 w obr. 212 - 1 507 840,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 2/21 w obr. 213 - 37,00 zł/1m2 brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 6/3 w obr. 213 - 39,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 917/3 w obr. 212 - 38,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012" oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu– Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony kompleks nr …….. lub działka nr …. obr…." . Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 lipca. 2012r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu w następujących kwotach:

a) na zbycie całych działek:

 • dla działki nr 2/19 w obr. 213 - 170 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 2/21 w obr. 213 - 330 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 6/3 w obr. 213 - 300 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3 w obr. 212 - 150 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,

b) na zbycie kompleksów:

 • za kompleks A o pow. ok. 1,9 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 72 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks B o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 76 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks E o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) – 74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks F o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) – 74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks G o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) – 74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks H o pow. ok. 3,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) – 111 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks I o pow. ok. 4,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 156 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks J o pow. ok. 1,5 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 58 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks K o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 78 000,00 zł brutto w tym 23% VAT.

8.Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów. Na podstawie odrębnych umów Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren działki nr 2/19 obr. 213 w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - szczegóły dotyczące umów zawarte zostały w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012.

9. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

11. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 25 lipca 2012r. w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

13. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

15. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

17. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Informacja

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł,Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł,

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż Przetarg nr 1/PRZ/2012, ogłoszony w czasopiśmie PULS BIZNESU Nr 103 (3621) w dniu 29.05.2012r. w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid.: nr 2/19 o pow. 4,5707 ha w obr.213, nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w Obr. 213, nr 6/3 o pow. 7,6871 ha w obr. 213, nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 położonych przy ul. Pustej w Przemyślu, nie doszedł do skutku ze względu na nie złożenie w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do Przetargu nr 1/PRZ/2012.


Specjalista ds. budowlanych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

zatrudni na stanowisko Specjalisty ds. budowlanych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie na kierunkach związanych z budownictwem;
 • doświadczenie w realizacji i nadzoru nad projektami inwestycyjnymi;
 • preferowane - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych wykonywanych w ramach prawa zamówień publicznych;
 • preferowane - znajomość kosztorysowania robót budowlanych;
 • min. 3.letnie doświadczenie w pracy na wskazanym stanowisku lub podobnym;
 • obsługa komputera w środowisku MS Office oraz NORMA 3;
 • prawo jazdy kat. B;

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań:

 • przygotowanie całego procesu inwestycyjnego i nadzór nad jego przebiegiem;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji oraz eksploatacji istniejących obiektów;
 • analiza dokumentacji technicznej i formalno-prawnej;

Oferujemy:

 • pracę na pełny etat w poważnej firmie o ugruntowanej pozycji;
 • przyjazne środowisko pracy w kilkunastoosobowym dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju i szkoleń;

UWAGA: oczekujemy do kandydata gotowości do podjęcia zatrudnienia w krótkim terminie

Oferty (list motywacyjny i CV) należy przesyłać na adres siedziby Spółki przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu – Machowie lub pocztą elektroniczną do dnia 9 lipca 2012 r. O wyborze oferty i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).


Konkurs Ofert na film reklamowy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu; ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert:

na wykonanie filmu reklamowego Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Janusz Miś – tel. 15 823 66 88, wew. 111 i Monika Puzio – tel. 15 823 66 88, wew. 120. Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można pobrać ze strony internetowej TSSE EURO-PARK WISOSAN www.tsse.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Film reklamowy TSSE" pocztą lub osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 w terminie do dnia 2 lipca 2012 r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 10:00.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo jego unieważnienia bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.

Termin wykonania filmu reklamowego ustala się na dzień 24 sierpnia 2012 r.


Kierownik Działu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

zatrudni na stanowisko Kierownika Działu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - kierunek budownictwo;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • doświadczenie w realizacji i nadzoru nad projektami inwestycyjnymi w ramach prawa zamówień publicznych;
 • umiejętność wykonywania przedmiarów robót oraz sporządzania kosztorysów;
 • min. 3.letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym / preferowane;
 • obsługa komputera w środowisku MS Office oraz NORMA 3;
 • prawo jazdy kat. B;

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań:

 • kierowanie i nadzorowanie podległego działu zajmującego się zarządzaniem majątkiem spółki i inwestycjami;
 • przygotowanie całego procesu inwestycyjnego i nadzór nad jego przebiegiem;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji oraz eksploatacji istniejących obiektów;

Oferujemy:

 • pracę na pełny etat w poważnej firmie o ugruntowanej pozycji;
 • przyjazne środowisko pracy w kilkunastoosobowym dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju i szkoleń;

UWAGA: oczekujemy od kandydata gotowości do podjęcia zatrudnienia w krótkim terminie

Oferty (list motywacyjny i CV) należy przesyłać na adres siedziby Spółki
przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu – Machowie lub pocztą elektroniczną do dnia 9 lipca 2012 r. O wyborze oferty i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).


Rokowania 5/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu sprzedaży:

 1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 247/72
  o pow. 3.125,00 m2,
 2. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 247/88
  o pow. 1.804,00 m2,
 3. prawa własności budynku pn „Portiernia z Wartownią" (nr inw. 19500-0031) o pow. użytkowej 739,81 m2 i kubaturze 3.514,08 m3,
 4. prawa własności wydzielonej części ze środka trwałego pn. „Parkingi i chodniki przy Portierni z Wartownią" (nr inw. 22000-0006) zlokalizowanej na działce gruntu
  o nr ew. 247/72 o powierzchni 975,00 m2,
 5. prawa własności budowli pn „Parking Zakładowy" (nr inw. 22000-0062) o pow. 3.091,00 m2,
 6. prawa własności wydzielonej część ze środka trwałego pn. „Droga z betonu" (nr inw. 22000-0064) posadowionej na działce gruntu o nr ew. 247/72 o powierzchni 397,48 m2,
 7. prawa własności środka trwałego pn „Wymiennikownia" (nr inw. 46900-0001) zlokalizowanego w części parterowej budynku pn „Portiernia z Wartownią",

Ww. nieruchomości i środki trwałe położone są w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97, na obszarze TSEE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Radom.

Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym działek gruntu oraz właścicielem budynku pn „Portiernia z Wartownią" i związanych z nimi środków trwałych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Dla działek gruntu nr ewid.: 247/72, 247/88 oraz dla budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RA1R/00091762/7.

W ewidencji gruntów działki o nr ewid. 247/72 i 247/88 oznaczone zostały symbolem BA.

Opisane nieruchomości nie mają dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż gruntu nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem służebności dostępu do drogi publicznej pod nazwą ul. F. Zubrzyckiego, za jednorazowym wynagrodzeniem.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest stroną umów cywilno-prawnych, mających za przedmiot część składników majątku udostępnionego w ramach przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, a także na rzecz każdoczesnego nabywcy przedsiębiorstwa przedsiębiorcy i/lub nabywcy infrastruktury wodnokanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania przedsiębiorcy.

Cena wywoławcza nieruchomości i środków trwałych udostępnionych
w przetargu wraz ze służebnością gruntową wynosi 1 890 000,00 złotych netto plus należny podatek VAT.

Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 190 000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 5/RA/2012" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto.

Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr  5/RA/2012 " należy składać w terminie do dnia 2 lipca 2012 roku , do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.


Rokowania 4/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy:  4 437 586 000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.  w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 4/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT). Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 4/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 4 czerwca 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A.  w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Przetarg 1/PRZ/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy:
4 437 586 000,00zł,  Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

 

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu:

 • nr 2/19  o pow. 4,5707 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 6/3  o pow. 7,6871 ha w obr. 213 (KW Nr  PR1P/00071675/0),
 • nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 (KW Nr  PR1P/00071599/3)

położonych przy ul. Pustej w Przemyślu.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości (w tym każda z osobna) lub w części (wg kompleksów). Sposób ewentualnego podziału nieruchomości określa załącznik graficzny załączony do „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012" .

2.Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od obciążeń) jest Gmina Miejska Przemyśl. Nieruchomości położone są na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04" uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 192/2006 z dnia 20.10.2006r.(opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 06.12.2006r. Nr 145, poz. 2216)  działki: nr 2/19 i nr 2/21 obr.213 i nr 917/3 obr.212 położone są w obszarze „P1", a działka nr 6/3 obr.213 położona jest w obszarze „P2". Wymienione obszary stanowią tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej o minimalnej powierzchni 1,0 ha.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 • dla działki nr 2/19 w obr. 213 – 1 691 159,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 2/21 w obr. 213 – 3 323 081,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 6/3 w obr.213  - 2 997 969,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3 w obr. 212 - 1 507 840,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 2/21 w obr. 213 - 37,00 zł/1m2  brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 6/3 w obr. 213 - 39,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 917/3 w obr. 212 - 38,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT.

6.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012"  oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu– Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony kompleks nr …….. lub działka nr …. obr…." . Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 lipca. 2012r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu w następujących kwotach:

a) na zbycie całych działek:

 • dla działki nr 2/19 w obr. 213 - 170 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 2/21 w obr. 213 - 330 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 6/3 w obr. 213 - 300 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3  w obr. 212 - 150 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,

b) na zbycie kompleksów:

 • za kompleks A o pow. ok. 1,9 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 72 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks B o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) –  76 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks E o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks F o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks G o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks H o pow. ok. 3,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  111 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks I o pow. ok. 4,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 156 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks J o pow. ok. 1,5 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 58 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks K o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 78 000,00 zł brutto w tym 23% VAT.

8.Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów. Na podstawie odrębnych umów Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren działki nr 2/19 obr. 213 w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - szczegóły dotyczące umów zawarte zostały w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2012.

9. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

11. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 25 lipca 2012r. w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30.

13. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

15. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)    może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c)  unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert  w wypadku ich równorzędności.

17.  W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Konkurs ofert na wykonanie zadania badań geologicznych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy i wpłacony ARP S.A. wynosi: 4.437.586.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy zadań:

A.    Badań geologicznych z rozpoznaniem podłoża gruntowego pod budowę hal i oceną stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego dla kompleksu działek nr164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 1634/10, 164/11, 164/12, 164/13, położonych w Stalowej Woli przy ul. Tołwińskiego z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej.

B.    Badań geologicznych z rozpoznaniem podłoża gruntowego pod budowę hal i oceną stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego dla działek nr 14/130 i 14/131 położonych w Tarnobrzegu - Chmielowie gm. Nowa Dęba z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej.

Termin wykonania robót: 2-miesiąc od daty podpisania umowy.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu ofert można uzyskać pod numerami telefonów: 15/822 99 99 w. 124 lub 15/822 99 99 w. 115.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 30.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 30 w terminie do 8 maja 2012 roku do godz. 900.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 w dniu 8 maja 2012 roku o godz. 915.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Info o wyborze oferty - Kabanos-Machów

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/TG/2012, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 18.01.2012r. mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 277/40, 277/41, 277/42, 277/43, 277/44, 277/45 i 277/46 o łącznej powierzchni 1,3288 ha położonych w Tarnobrzegu, gmina Tarnobrzeg, na terenie Podstrefy Tarnobrzeg - została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Kabanos-Machów Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach
ul. Dęblińska 25a
24-100 Puławy

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000406776.


Informacje o wyborze oferty - Bagpak Polska Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SW/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 26 w dniu 07.02.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Bagpak Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Kondratowicza 18/183
03-285 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000288117.


Info o wyborze oferty - Mayenne

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/WG/2012 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 5 w dniu 09.01.2012r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Mayenne Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000374107.


Sprostowanie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

informuje, że w ogłoszeniu zaproszeniu do rokowań nr 2/RA/2012 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zamieszczonym w „Pulsie Biznesu" nr 41 z dnia 28 lutego 2012r., wydłuża się termin składania ofert z dnia 20 marca 2012r. do dnia 12 kwietnia 2012r. do godz. 16.00 oraz przesuwa się termin komisyjnego otwarcia ofert z dnia 21 marca 2012r. na dzień 13 kwietnia 2012r. na godz. 10.00.  Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 28 lutego 2012r. pozostają bez zmian.


Rokowania 3/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 437 586 000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 4 437 586 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.  w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT). Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A.  w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


 Rokowania 2/TG/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00 zł  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/TG/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/TG/2012" należy składać w terminie do dnia 20 marca  2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 2/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 20 marca  2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/SW/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SW/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SW/2012" należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 10.00  w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania 1/RA/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549
z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/RA/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/RA/2012" należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 11.00  w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.

 Rokowania 1 /WG/2012

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Węgrów, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/WG/2012" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/WG/2012" należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.