A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2010

Informacja o wyborze oferty 6/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 6/SW/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 181 w dniach 17-19.09.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

EUROMETAL S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Mościckiego 8
37-450 Stalowa Wola


wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowympod numerem KRS 0000147414.


Informacja o rozstrzygnięciu 5/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 5/TG/2010, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 30.12.2010r. mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 14/164, 14/165, 14/166 i 14/167 o łącznej powierzchni 5,9704 ha oraz udziału wynoszącego 1/3 część w działce drogowej nr ewid. 14/163 o pow. 0,2548 ha pozostającej we współużytkowaniu wieczystym ARP S.A. w Warszawie położonych w Chmielowie, gmina Nowa Dęba, na terenie Podstrefy Tarnobrzeg -

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Sandomierzu
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000024909.


Informacja o wyborze oferty nr 6/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 6/TG/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 239 w dniu 13.12.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„Press + Sintertechnik"
z siedzibą w Gorzycach
ul.Odlewników 52
39-432 Gorzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000106258.


Informacja o wyborze oferty nr 4/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/SW/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 222 w dniu 18.11.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Uniwheels Production (Poland) Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Ignacego Mościckiego 2
37-450 Stalowa Wola

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000114704.


Konkurs ofert na roboty budowlano - instalacyjne w pomieszczeniach budynku pn. Kompresorownia żelbetonowa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00 zł;

 ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy zadania:

„Roboty budowlano - instalacyjne w pomieszczeniach budynku pn. Kompresorownia żelbetonowa, zlokalizowanego na terenie działki gruntu o nr ew. 247/87 w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97"

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Janusz Melich, tel. kom. 605-884-134 i Sławomir Szklarz, tel. 15/ 823-66-88 lub
15/ 822-99-99.

Specyfikację publicznego konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy RADOM przy ul. Kozienickiej 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy RADOM,  ul. Kozienicka 97 w Radomiu, w terminie do dnia 16 września 2010 roku, do godz. 1100.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM,  UL. KOZIENICKA 97 W RADOMIU W DNIU 16 WRZEŚNIA 2010 ROKU O GODZ 1115.

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Informacja o wyborze oferty nr 1/JAS/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/JAS/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 211 w dniu 29.10.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Nowy Styl Sp. z o.o.
z siedzibą w Krośnie
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000077550.


Przetarg 5/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł,Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do przetargu w celu:

1. ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz

2.  zbycia:

a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu: nr ewid.14/164 o pow. 1,2190 ha, nr ewid. 14/165 o pow. 1,1008 ha, nr ewid. 14/166 o pow. 3,3502 ha i nr ewid. 14/167 o pow. 0,3004 ha, pozostających w użytkowaniu wieczystym ARP S.A. w Warszawie,

b) udziału wynoszącego 1/3 część w działce drogowej nr ewid. 14/163 o pow. 0,2548 ha pozostającej we współużytkowaniu wieczystym ARP S.A. w Warszawie.

położonych w Chmielowie, gmina Nowa Dęba, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Tarnobrzeg. Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa.

Dla działki gruntu nr ewid. 14/163 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1T/00062687/2, a dla działek nr ewid.: 14/164, 14/165, 14/166 i 14/167 ww. sąd prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1 T/00048473/5.

Cena wywoławcza majątku udostępnionego w przetargu wynosi 2 490 080,00zł + VAT. Na cenę tę  składa się:

 • cena wywoławcza działek gruntu nr ewid. 14/164, 14/165, 14/166 i 14/167 w kwocie 2 388 160,00 + VAT, 
 • cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/3 część w działce drogowej nr ewid. 14/163 w kwocie 101 920,00zł +VAT.

Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 373 500,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 5/TG/2010" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto.

Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 z późn.zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 5/TG/2010" należy składać   w terminie do dnia  20 stycznia 2011r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi    w dniu 21 stycznia 2011r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.


Informacje o wyborze oferty nr. 1/ND/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ND/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 211 w dniu 29.10.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„Sanfarm" Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowej Dębie
ul. Szypowskiego 1
39-460 Nowa Dęba

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000065167.


Informacja o wyborze oferty nr 1/KB/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.531.080.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 3.531.080.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/KB/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 167 w dniu 30.08.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Starion Wrocław Sp. z o.o.
z siedzibą w Biskupicach Podgórnych
ul. LG Electronics 3
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000258580.


Informacja o wyborze oferty 4/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/TG/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 224 w dniu 22.11.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Federal –Mogul Gorzyce S.A.
z siedzibą w Gorzycach
ul.Odlewników 52
39-432 Gorzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000053029.


Informacja o wyborze oferty 1/OZ/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/OZ/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 208 w dniu 26.10.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„Warszawski Dom Handlowy" S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Homera 11
04-624 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000209857.


Rokowania 6/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Gorzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 6/TG/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 6/TG/2010" należy składać  w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Informacja o wyborze oferty nr 5/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.531.080.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 3.531.080.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/SW/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 157 w dniu 16.08.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

CELL-FAST Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Grabskiego 31
37-450 Stalowa Wola

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000362780.


Informacja o wyborze oferty nr 3/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 208 w dniu 26.10.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Fenix Metals Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158739.


Rokowania nr 4/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm. )

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 4/TG/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 4/TG/2010" należy składać w terminie do dnia 13 grudnia 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 3/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm. )

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/TG/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/TG/2010" należy składać w terminie do dnia 17 listopada 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/RA/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.) 

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, rejon inwestycyjny Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/RA/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/RA/2010" należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/ND/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

 zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Nowa Dęba, rejon inwestycyjny Nowa Dęba, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/ND/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/ND/2010" należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 5/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz.U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, rejon inwestycyjny Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 5/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax. (0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22% VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 5/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 6 września 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/KB/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/KB/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/KB/2010" należy składać w terminie do dnia 20 września 2010 r., do godziny 16.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 6/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł,Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczn EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, rejon inwestycyjny Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 6/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 6/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 8 października 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


 Rokowania nr 4/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00 zł,
Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. Zm.

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 4/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22% VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 4/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/OZ/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/OZ/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/OZ/2010" należy składać w terminie do dnia 17 listopada 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/JAS/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Jasło, rejon inwestycyjny Jasło, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/JAS/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/JAS/2010" należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2010 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.

Konkurs ofert roboty dachowe Budynek nr 9a w Radomiu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957,  NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.884.674.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.884.674.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

 1. Wykonanie robót na dachu „Budynku usługowego Nr 9A" o konstrukcji żelbetowej (powierzchnia dachu w rzucie 1.395 m2) zlokalizowanego na terenie działki gruntu o nr ew. 247/112 w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97;
 2. Wykonanie robót na dachu budynku pn. „Portiernia z wartownią" o konstrukcji żelbetowej (powierzchnia dachu w rzucie 486 m2) zlokalizowanej na terenie działki gruntu o nr ew. 247/72 w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Janusz Melich, tel. kom. 0605 884 134 i Renata Bażant - tel. 015/ 823-66-88 lub  015/ 822 -99-99.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy RADOM przy ul. Kozienickiej 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy RADOM,  ul. Kozienicka 97 w Radomiu, w terminie do dnia 18 sierpnia 2010 roku do godz. 1100.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM,  UL. KOZIENICKA 97 W RADOMIU W DNIU 18 SIERPNIA 2010 ROKU O GODZ 1115.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.

Informacje o wyborze oferty nr 2/TG/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/TG/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 96 w dniu 19.05.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Storks Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 2
39-400 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000360255.


Informacje o wyborze oferty nr 3/SW/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/SW/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 105 w dniu 1.06.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Wiesława Wojtas prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Produkcyjno-Usługowy „STALWO" Wiesław Wojtas

z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Asnyka 4
37-450 Stalowa Wola

wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola
pod numerem 547/1989.


Informacje o wyborze oferty nr 2/SW/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/SW/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 89 w dniu 10.05.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Targetix Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Batorego 18
02-591 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000336005.


Informacje o wyborze oferty nr 1/ST/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ST/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 105 w dniu 1.06.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

EKOPLON S.A.
z siedzibą w Grabkach Dużych
Grabki Duże 82
28-225 Szydłów

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000093284.


Informacje o wyborze oferty nr 1/TG/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 96 w dniu 19.05.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Alumetal Gorzyce Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzycach
ul. Odlewników 52
39-432 Gorzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000205668.


Rokowania 2/TG/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/TG/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/TG/2010" należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 8.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Konkurs ofert "tablica informacyjna" TSSE EURO-PARK WISŁOSAN
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na :

wykonanie drogowej tablicy informacyjnej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola

Termin wykonania: do dnia 17 września 2010 r.

Miejsce: Podstrefa Stalowa Wola – Inkubator Przedsiębiorczości

Więcej informacji nt. szczegółowych zagadnień związanych z problematyką wykonania tablicy można uzyskać bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Tarnobrzegu. Pracownikami Organizatora Konkursu uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Pan Janusz Miś i Pani Monika Puzio - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. (15) 823 66 88 lub 822 99 99 wew. 111, 120.  Specyfikacja konkursu dostępna jest na stronie internetowej strefy www.tsse.pl lub w siedzibie Oddziału. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie oferty opracowane zgodnie ze Specyfikacją.

Zamknięte koperty, z dopiskiem „Konkurs ofert-tablica TSSE", zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 30 lipca 2010 r., godz. 15.00. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy  ul. Zakładowej 48 w dniu 2 sierpnia 2010 r. o godz. 12.00. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu bez prawa do odszkodowania.


Konkurs ofert "folder reklamowy" TSSE EURO-PARK WISŁOSAN
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na :

wykonanie folderu promocyjnego Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w polskiej i angielskiej wersji językowej

Termin wykonania: do dnia 31 sierpnia 2010 r.
Nakład: 1000 szt. (500 szt. – wersja polska, 500 szt. – wersja angielska)

Więcej informacji nt. szczegółowych zagadnień związanych z problematyką wykonania folderu można uzyskać bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Tarnobrzegu. Pracownikami Organizatora Konkursu uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Pan Janusz Miś i Pani Monika Puzio - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. (15) 823 66 88 lub 822 99 99 wew. 111, 120. Specyfikacja konkursu dostępna jest na stronie internetowej strefy www.tsse.pl lub w siedzibie Oddziału. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie oferty opracowane zgodnie ze Specyfikacją.

Zamknięte koperty, z dopiskiem „Konkurs ofert-folder TSSE", zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 30 lipca 2010 r., do godz. 15.00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w dniu 2 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu bez prawa do odszkodowania.


Rokowania nr 2/SW/2010Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2010 r. o godz. 8.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/TG/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/TG/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/TG/2010" należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 3/SW/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia Gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola rejon inwestycyjny Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2010 r. do godziny 16.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/ST/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Staszów, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/ST/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/ST/2010" należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2010 r., do godziny 16.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjnych związanych z wymianą wewnętrznych instalacji energetycznych i urządzeń
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza Konkurs Ofert na Wybór Wykonawcy dla zadania:

„Wykonanie robótinstalacyjnych związanych z wymianą wewnętrznych instalacji energetycznych i urządzeń zlokalizowanych w Budynku pod nazwą Kompresorownia (nr inw. 10500-0029) na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom przy ul. Kozienickiej 97".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są : Janusz Melich – ARP S.A. w Warszawie Podstrefa w Radomiu ul. Kozienicka 97, tel. 605 884 134 i Sławomir Szklarz - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. 15 822 47 08 lub 822 99 99  wew. 113.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 lub pobrać ze strony internetowejwww.tsse.pl.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Radomiu przy  ul. Kozienickiej 97 w terminie do 11 maja 2010 roku do godz. 11 00.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. W RADOMIU, PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 11 maja 2010 ROKU o godz. 1115.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator Konkursu Ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie Konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Informacje o wyborze oferty nr 1/SW/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SW/2010 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 11 w dniu 18.01.2010r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Thoni Alutec Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000133975.


INFORMACJA NIE DOJŚCIU DO SKUTKU PRZETARGU nr 1/TL/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.844.674.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.844.674.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż Przetarg nr 1/TL/2010, ogłoszony w czasopiśmie PULS BIZNESU Nr 46 (3062) w dniu 08.03.2010r. w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid.: 2/2, 3/2, 3/3, 3/5, 29/1, 29/4, 29/6, 29/8 na arkuszu 3 o pow. ogólnej 1,6931 ha, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej zabudowanej trzema budynkami magazynowymi murowanymi o pow. użytkowej 466,7m2 każdy, budynkiem warsztatowym murowanym o pow. użytkowej 340 m2, budynkiem biurowo-usługowym murowanym o pow. użytkowej 277m2, utwardzonymi płytami betonowymi drogami wewnętrznymi i placami składowymi oraz niewielkim zbiornikiem wodnym,

nie doszedł do skutku ze względu na nie złożenie w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do Przetargu nr 1/TL/2010.


Rokowania nr 1/TL/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr  261, poz. 2603 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid.: 2/2, 3/2, 3/3, 3/5, 29/1, 29/4, 29/6, 29/8 na arkuszu 3 o pow. ogólnej 1,6931 ha, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej zabudowanej trzema budynkami magazynowymi murowanymi o pow. użytkowej 466,7m2 każdy, budynkiem warsztatowym murowanym o pow. użytkowej 340 m2, budynkiem biurowo-usługowym murowanym o pow. użytkowej 277m2, utwardzonymi płytami betonowymi drogami wewnętrznymi i placami składowymi oraz niewielkim zbiornikiem wodnym.

1.Właścicielem ww. nieruchomości jest Powiat Tomaszowski w Tomaszowie Lubelskim. Nieruchomość jest przekazana w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim (Szpital), który udostępnił część nieruchomości na podstawie następujących umów:

a)umowy dzierżawy garażu zawartej na okres:01.01.2005r. - 31.03.2011r. (z 3 miesięcznym wypowiedzeniem),

b)umowy dzierżawy placu zawartej na okres:01.04.2005r.-31.03.2011r. (z 3 miesięcznym wypowiedzeniem),

c)umowy dzierżawy budynku administracyjnego zawartej na okres:01.12.2004r.-30.11.2010r. (z 3 miesięcznym wypowiedzeniem),

d)umowy dzierżawy wiaty Nr 1 i placu zawartej na okres: 01.04.2005r.-31.03.2011r. (z 3 miesięcznym wypowiedzeniem),

e)umowy dzierżawy wiaty Nr 2 i placu zawartej na okres: 20.04.2004r.-19.04.2010r. (z 3 miesięcznym wypowiedzeniem).

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu umowa użytkowania nieruchomości z SPZOZ Tomaszów Lub. zostanie rozwiązana, a zawarte umowy dzierżawy zostaną wypowiedziane.

2.Nieruchomość położona jest w woj. lubelskim, powiecie tomaszowskim, jednostka ewidencyjna Miasto Tomaszów Lubelski, obręb Miasto Tomaszów Lubelski i objęta jest terenem TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Tomaszów Lubelski. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 57475.

3.Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych

w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej zatwierdzonym  uchwałą nr XXII/230/2004 Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2004r. (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2005 Nr 62, poz. 1394) nieruchomość jest położona w terenie 23 RPU, UH, AG, UR - Usługi komercyjne: handlowe, administracyjne i rzemieślnicze-projektowane.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/TL/2010" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12 200,00 zł brutto (w tym 22%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 960 000,00 zł.

6. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 100.000,00zł.

7.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji oraz wniesienie w pieniądzu wadium na konto Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w Banku Spółdzielczym Łaszczów nr rachunku 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006, z zaznaczeniem „przetarg nieograniczony nr 1/TL/2010". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim tj. do dnia 10 maja 2010r. (włącznie). Za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8.Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

9.Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 13 maja 2010r. w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

11.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A.
w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)    może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c)  unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert  w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Konkurs Ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowej
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957,NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza Konkurs Ofert na

                                                  Wybór Wykonawcy dla zadania:

„Wykonanie dokumentacji  kosztorysowej w celu przygotowania zadań inwestycyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom przy ul. Kozienickiej 97".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są : Janusz Melich – ARP S.A. w Warszawie Podstrefa Radom ul. Kozienicka 97, tel. 605 884 134 i Sławomir Szklarz - ARP S.A.  w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48 tel. 15 822 47 08 lub 822 99 99 wew. 113.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 22 marca 2010 roku do godz. 10 45.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A.  W RADOMIU, PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 22 marca 2010 ROKU o godz. 1100.

 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator Konkursu Ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie Konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Konkurs ofert Wewnętrzna instalacja energetyczna
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza Konkurs Ofert na Wybór Wykonawcy dla zadania:

„Wykonanie robótinstalacyjnych związanych z wymianą wewnętrznych instalacji energetycznych i urządzeń zlokalizowanych w Budynku pod nazwą Kompresorownia (nr inw. 10500-0029) na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom przy ul. Kozienickiej 97".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są : Janusz Melich – ARP S.A. w Warszawie Podstrefa w Radomiu ul. Kozienicka 97 tel. 605 884 134 i Sławomir Szklarz - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48 tel. 15 822 47 08 lub 15 822 99 99 wew. 113.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 05 marca 2010 roku do godz. 12 45.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. W RADOMIU, PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 05 marca 2010 ROKU o godz. 1300.

 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator Konkursu Ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn, na każdym etapie Konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Rokowania 1/SW/2010

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Konkurs ofert Kondensatory
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza Konkurs Ofert na Wybór Wykonawcy dla zadania:

„Wykonanie robótinstalacyjnych związanych z wymianą na nowe istniejących kondensatorów do kompensacji mocy biernej zlokalizowanych w stacjach trafo : S-4 i S-7 w Hali Nr 9 (nr inw. 10200-0027),  S-5 i S-6 w Budynku Usługowym Nr 9A (nr inw. 14200-0039) i S-8 w Budynku Usługowym Nr 9B (nr inw. 14200-0028) na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom przy ul. Kozienickiej 97".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są : Janusz Melich – ARP S.A. w Warszawie Podstrefa w Radomiu ul. Kozienicka 97  tel. 605 884 134 i Sławomir Szklarz - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. 15 822 47 08 lub 15 822 99 99 wewn. 113.

Specyfikację Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 05 marca 2010 roku do godz. 10 45.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. W RADOMIU, PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 05 marca 2010 ROKU o godz. 11 00.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator Konkursu Ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie Konkursu, bez prawa do odszkodowania.


 Oferta pracy na stanowsiko Referenta ds. ekonomiczno - finansowych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie  Oddział w Tarnobrzegu

zatrudni na stanowisko Referenta ds. ekonomiczno - finansowych

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne;
 • min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku księgowego;
 • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
 • znajomość programów księgowych pomocna;
 • obsługa komputera w środowisku MS Office oraz EXCEL;

Oferty (list motywacyjny i CV) należy przesyłać na adres siedziby Spółki przy ul. Zakładowej 48 w Tarnobrzegu – Machowie lub pocztą elektroniczną do dnia 29 stycznia 2010 r.   O wyborze oferty i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  Oddział w Tarnobrzegu,   ul. Zakładowa 48,   39-405 Tarnobrzeg, tel. 15 822 99 99, 15 822 99 00     fax. 15 823 49 78    www.tsse.pl,    biuro@tsse.pl


Konkurs ofert na wykonanie warsztatów szkoleniowych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na :

zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Wrocław-Kobierzyce

Termin szkolenia: marzec 2010 r.

Miejsce szkolenia: Podstrefa Wrocław-Kobierzyce - jedna edycja szkolenia, obejmująca 8 godzinny cykl warsztatów. Tematyka warsztatów: monitorowanie i rozliczanie pomocy publicznej dla inwestycji strefowych.

Więcej informacji nt. szczegółowych zagadnień związanych z problematyką szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Tarnobrzegu. Pracownikami Organizatora Konkursu uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Pan Janusz Miś i Pani Monika Puzio - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. (15) 823 66 88 lub 822 99 99 wew. 111, 120.  

Zamknięte koperty, z dopiskiem „Konkurs ofert-warsztaty szkoleniowe", zawierające oferty należy złożyć  w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 18 lutego 2010 r., godz. 15.00. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w dniu 19 lutego 2010 r. o godz. 9.00. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu bez prawa do odszkodowania.


Konkurs ofert na samochód
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział w Tarnobrzegu i Oddział w Mielcu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłaszają konkurs ofert:         

na dostawę dwóch samochodów służbowych marki Volkswagen Passat sedan 2.0 TDI Comfortline, z przyjęciem w rozliczeniu dotychczas używanych pojazdów służbowych marki Volkswagen Passat sedan 1,8 T z 2001 roku.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie: Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg lub Oddziału ARP S.A. w Mielcu przy ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec.

Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Ślęzak tel.: 017 788 72 36 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Samochody służbowe ARP S.A. pozostawiane w rozliczeniu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział w Mielcu ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec,w terminie do 11.02.2010 roku do godz. 10.00.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ  W MIELCU UL. PARTYZANTÓW 25, 39-300 MIELEC, W DNIU 11.02.2010 ROKU O GODZ. 10.15.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.


Konkurs ofert na inwestora zastępczego
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na wybór Inwestora Zastępczego dla zadania:

„Budowa 3 hal produkcyjno – magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej  4.848,40 m2 wraz z zapleczami socjalnymi i infrastrukturą techniczną w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej".

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Sławomir Szklarz i Pan Rafał Baran - tel. 15/823-66-88 lub 15/822-99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg, w terminie do dnia 11 lutego 2010 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 48 W  TARNOBRZEGU, W DNIU 11 LUTEGO 2010 ROKU O GODZ. 1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


    Konkurs ofert na budowę 3 hal produkcyjno – magazynowych!!!WAŻNE!!!

W dniach 23 XII po 12, 24 XII, 28 – 31 XII. z powodu przerwy świątecznej dokumentacji technicznej dotyczącej hal nie będzie można oglądać.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

ogłasza konkurs ofert na wybór Wykonawcy dla zadania:

„Budowa 3 hal produkcyjno – magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 4.848,40 m2 wraz z zapleczami socjalnymi i infrastrukturą techniczną w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej".

Termin realizacji zamówienia :  do dnia 30 lipca 2011 roku.

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Sławomir Szklarz i Pan Rafał Baran - tel. 15/823-66-88 lub 15/ 822-99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można pobrać ze strony internetowej TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – www.tsse.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w Tarnobrzegu – Machowie.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg, w terminie do dnia 14 stycznia 2010 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A.
W WARSZAWIE ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 48 W  TARNOBRZEGU, W DNIU 14 STYCZNIA 2010 ROKU O GODZ. 1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział w Tarnobrzegu

zatrudni na stanowisko Specjalisty ds. obsługi prawnej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • znajomość zagadnień dot. pomocy publicznej;
 • obsługa komputera w środowisku MS Office oraz LEX;
 • znajomość języka obcego mile widziana;
 • prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu;

Oferty (list motywacyjny i CV) należy przesyłać na adres siedziby Spółki przy ul. Zakładowej 48 w Tarnobrzegu – Machowie lub pocztą elektroniczną do dnia 29 stycznia 2010 r.  O wyborze oferty i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  Oddział w Tarnobrzegu,   ul. Zakładowa 48,   39-405 Tarnobrzeg, tel. 15 822 99 99,  15 822 99 00     fax. 15 823 49 78     www.tsse.pl,    biuro@tsse.pl

Konkurs ofert Wewnętrzna instalacja energetyczna
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza Konkurs Ofert na Wybór Wykonawcy dla zadania:

„Wykonanie robót instalacyjnych związanych z wymianą wewnętrznych instalacji energetycznych i urządzeń zlokalizowanych w Budynku pod nazwą Kompresorownia (nr inw. 10500-0029) na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom przy ul. Kozienickiej 97".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są : Janusz Melich – ARP S.A. w Warszawie Podstrefa w Radomiu ul. Kozienicka 97 tel. 605 884 134 i Sławomir Szklarz - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48 tel. 15 822 47 08 lub 15 822 99 99 wew. 113.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 05 marca 2010 roku do godz. 12 45.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. W RADOMIU, PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 05 marca 2010 ROKU o godz. 1300.

 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator Konkursu Ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn, na każdym etapie Konkursu, bez prawa do odszkodowania

Rokowania 1/SW/2010
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SW/2010" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SW/2010" należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.