A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2009

Rokowania nr 2/SW/2009

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola rejon inwestycyjny Nisko, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SW/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SW/2009" należy składać w terminie do dnia 13 stycznia 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A.  w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Informacje o wyborze oferty nr 2/SW/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/SW/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 250 w dniu 23.12.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

ARMATOORA S.A.
z siedzibą w Nisku
ul. Sandomierska 14
37-400 Nisko

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000319486.


Informacje o wyborze oferty nr 2/RA/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/RA/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 226 w dniu 19.11.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

P.W. „RADIR" I.Czajkowski, I.Górka Sp. jawna
z siedzibą w Radomiu
ul. Kozienicka 97
26-600 Radom

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000112513.


Informacje o wyborze oferty nr 1/OZ/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/OZ/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 226 w dniu 19.11.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

WB Electronics Sp. z o.o.
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000096901.


Rokowania nr 2/SW/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola rejon inwestycyjny Nisko, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SW/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SW/2009" należy składać w terminie do dnia 13 stycznia 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A.  w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Informacje o wyborze oferty nr 2/SW/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/SW/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 250 w dniu 23.12.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

ARMATOORA S.A.
z siedzibą w Nisku
ul. Sandomierska 14
37-400 Nisko

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000319486


Rokowania nr 2/RA/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/RA/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/RA/2009" należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 11.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/PIL/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)\

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom rejon inwestycyjny Pilawa, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/PIL/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT). Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/PIL/2009" należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział  w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/OZ/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/OZ/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/OZ/2009" należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.

Konkurs ofert komputery
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:                                       

Zakup sprzętu komputerowego

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Damian Dziadura i Pani Renata Bażant - tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822-99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg w terminie do dnia 14 grudnia 2009 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU – UL. ZAKŁADOWA 48, 39-405 TARNOBRZEG W DNIU 14 GRUDNIA  2009 ROKU O GODZ.1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Konkurs ofert "usuwanie śniegu z dachu"
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na: wybór Wykonawcy,

który w terminie od grudnia 2009 r. do 30 kwietnia 2012 r., w okresach zimowych prowadzić będzie prace związane z usuwaniem śniegu z powierzchni dachów budynków o łącznej powierzchni 25.425 m2, zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom.

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Sławomir Szklarz tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822-99-99 oraz Pan Janusz Melich tel. 048/344-61-40, 605-884-134.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg - Biuro Podstrefy Radom ul. Kozienicka 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg - Biuro Podstrefy Radom ul. Kozienicka 97 w Radomiu w terminie do 30 listopada 2009 roku do godz. 12 15.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU – BIURO PODSTREFY RADOM PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W RADOMIU W DNIU 30 LISTOPADA 2009 ROKU O GODZ 12 30.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.

Konkurs Ofert "odśnieżanie oraz likwidacji gołoledzi"
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na: wybór Wykonawcy,

który w terminie od grudnia 2009 r. do 30 kwietnia 2012 r., w okresach zimowych prowadzić będzie prace związane z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi na istniejących drogach, chodnikach i parkingach stanowiących własność ARP S.A. w Warszawie, zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom.

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Sławomir Szklarz tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822-99-99 oraz Pan Janusz Melich tel. 048/344-61-40, 605-884-134.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg - Biuro Podstrefy Radom ul. Kozienicka 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg - Biuro Podstrefy Radom ul. Kozienicka 97 w Radomiu w terminie do 30 listopada 2009 roku do godz. 10 45.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU – BIURO PODSTREFY RADOM PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W RADOMIU W DNIU 30 LISTOPADA 2009 ROKU O GODZ. 11 00.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.

Informacje o wyborze oferty 1/WY/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/WY/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 195 w dniu 06.10.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

CRT Sp. z o.o.
z siedzibą w Wyszkowie
ul.Pułtuska nr 120
07-200 Wyszków  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000338174


Informacje o wyborze oferty 1/SW/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SW/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 195 w dniu 06.10.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

TRYUMF Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Władysława Grabskiego nr 8
37-450 Stalowa Wola  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000156311.


Informacja o wyborze oferty nr 1/PIL/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/PIL/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 195 w dniu 09.11.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

ICI POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Wybrzeże Gdyńskie nr 6D
01-531 Warszawa

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000020951.


Informacja o wyborze oferty 1/RA/2009Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych         

w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 195 w dniu 06.10.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

LIWONA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul.Rakuszanki nr 5
02-496 Warszawa

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000062508.


Konkurs Ofert "komputery"
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

           

Zakup sprzętu komputerowego

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Damian Dziadura i Pani Renata Bażant - tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822-99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg w terminie do dnia 17 listopada 2009 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ  W TARNOBRZEGU – UL. ZAKŁADOWA 48, 39-405 TARNOBRZEG W DNIU 17 LISTOPADA 2009 ROKU O GODZ.1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Informacje o wyborze oferty 1/ST/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ST/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 59 w dniu 25.03.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„INTELSTER" Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobrowie
Dobrów nr 8A
28-142 Tuczępy  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000063970.


Informacje o wyborze oferty 1/SE/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SE/2009 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 36 w dniu 20.02.2009r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„CARFI POLSKA" Sp. z o.o.
z siedzibą w Łosicach
ul. Narutowicza 68
08-200 Łosice  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000177912.


Konkurs Ofert
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

wybór Inwestora Zastępczego dla zadania:

„Wykonanie przebudowy budynku o pow. użytkowej ok. 4.000 m2 oraz zagospodarowania terenu działki nr 170/1 w Stalowej Woli obręb nr 6 przy ul. Kwiatkowskiego 1, położonych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, na potrzeby Inkubatora Technologicznego".

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Rafał Baran i Pani Renata Bażant – numery tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822 -99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, w Tarnobrzegu - Machowie.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg w terminie do dnia 10 listopada 2009 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU – UL. ZAKŁADOWA 48, w TARNOBRZEGU W DNIU 10 LISTOPADA 2009 ROKU O GODZ.1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Rokowania 1/WY/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom – rejon inwestycyjny Wyszków, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/WY/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/WY/2009" należy składać w terminie do dnia 28 października 2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2009 r. o godz. 11.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/SW/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola – rejon inwestycyjny Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SW/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SW/2009" należy składać w terminie do dnia 2 listopada 2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/RA/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 WarszawaKRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom rejon inwestycyjny Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/RA/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/RA/2009" należy składać wterminie do dnia 28 października  2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Wykonanie przebudowy budynku o pow. użytkowej ok. 4.000 m2 oraz zagospodarowania terenu działki nr 170/1 w Stalowej Woli
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

wybór Wykonawcy dla zadania:

„Wykonanie przebudowy budynku o pow. użytkowej ok. 4.000 m2 oraz zagospodarowania terenu działki nr 170/1 w Stalowej Woli obręb nr 6 przy ul. Kwiatkowskiego 1, położonych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, na potrzeby Inkubatora Technologicznego".

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Rafał Baran i Pani Renata Bażant - tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822-99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg w terminie do 9 października 2009 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU – UL. ZAKŁADOWA 48, 39-405 TARNOBRZEG W DNIU 09 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU O GODZ.1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Wykonanie przebudowy budynku o pow. użytkowej ok. 4.000 m2 oraz zagospodarowania terenu działki nr 170/1 w Stalowej Woli
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

wybór Inwestora Zastępczego dla zadania:

„Wykonanie przebudowy budynku o pow. użytkowej ok. 4.000 m2 oraz zagospodarowania terenu działki nr 170/1 w Stalowej Woli obręb nr 6 przy ul. Kwiatkowskiego 1, położonych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, na potrzeby Inkubatora Technologicznego".

Pracownikami Organizatora Konkursu Ofert uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Pan Rafał Baran i Pani Renata Bażant - tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822 -99-99.

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg w terminie do 16 października 2009 roku do godz. 1000.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU – UL. ZAKŁADOWA 48, 39-405 TARNOBRZEG W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU O GODZ.1015.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w części budynku
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy  istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w części budynku pod nazwą „Hala Nr 9" (nr inw. 10200-0027) zlokalizowanej    na działkach gruntu o nr ew. 247/112 i  128 w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Radom.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Janusz Melich tel. 048/344-61-40 lub 605-884-134 i Renata Bażant - tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822 -99-99.

Specyfikację publicznego konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy RADOM przy ul. Kozienickiej 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy RADOM,  ul. Kozienicka 97 w Radomiu, w terminie do dnia 07 października 2009 roku do godz. 1100.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM,  UL. KOZIENICKA 97 W RADOMIU W DNIU 07 PAŹDZIERNIKA  2009 ROKU O GODZ.1115.

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Konkurs Ofert szkolenie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

zorganizowanie dwóch edycji jednodniowych warsztatów szkoleniowych dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Termin szkolenia: do 15 lipca 2009 r.
Miejsce szkolenia: Baranów Sandomierski
Czas trwania zajęć warsztatowych: dwa razy po 8 godzin.
Tematyka warsztatów: monitorowanie i rozliczanie pomocy publicznej dla inwestycji strefowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Ofert dostępna jest w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu oraz na stronie internetowej www.tsse.pl. Więcej informacji nt. szczegółowych zagadnień związanych z problematyką szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Tarnobrzegu. Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Janusz Miś i Monika Puzio - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. (015) 823 66 88 lub 822 99 99 wew. 111, 120.  

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 16 czerwca 2009 r., godz. 15.00. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w dniu 17 czerwca 2009 r. o godz. 9.00. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


 Konkurs Ofert " Warsztaty szkoleniowe dla inwestorów TSSE"
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na :

zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (2 grupy szkoleniowe)

Termin szkolenia: 3-4 listopada 2009 r.
Miejsce szkolenia: Baranów Sandomierski
Czas trwania zajęć warsztatowych: dwie edycje szkolenia - 8 godzin/każda
Tematyka warsztatów: monitorowanie i rozliczanie pomocy publicznej dla inwestycji strefowych.

Więcej informacji nt. szczegółowych zagadnień związanych z problematyką szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Tarnobrzegu. Pracownikami Organizatora Konkursu uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Janusz Miś i Monika Puzio - ARP S.A.  w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. (015) 823 66 88 lub 822 99 99 wew. 111, 120.  

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału ARP S.A. 
w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 12 października 2009 r., godz. 15.00. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w dniu 13 października 2009 r. o godz. 9.00. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu bez prawa do odszkodowania.


Konkurs Ofert na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków będących własnością ARP S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957,NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków będących własnością ARP S.A., zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa RADOM i Podstrefa NOWA DĘBA; w celu ustalenia ich aktualnej, rzeczywistej powierzchni użytkowej.

Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośrednich kontaktów  z oferentami jest: Janusz Melich - tel. 048/344-61-40 lub 605-884-134.

Specyfikację publicznego konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy RADOM przy ul. Kozienickiej 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg Biuro Podstrefy RADOM,  ul. Kozienicka 97 w Radomiu, w terminie do 03 lipca 2009 roku do godz. 1100.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG BIURO PODSTREFY RADOM,  UL. KOZIENICKA 97 W RADOMIU W DNIU 03 LIPCA 2009 ROKU O GODZ.1115.

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu bez prawa do odszkodowania.


Konkurs Ofert Ochrona
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

 ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony, w formie dozoru fizycznego z patrolem interwencyjnym, mienia zlokalizowanego na działkach gruntu nr ewid. 170/1 i 170/3 w Stalowej Woli, tj. wyodrębnionej ogrodzeniem nieruchomości wraz z usytuowanym na niej budynkiem, pn. „Murowany budynek dwukondygnacyjny" (nr inw. 10900-0001); zlokalizowanego przy
ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Sławomir Szklarz i Renata Bażant - tel. 015/ 822-47-08 lub 015/ 822 -99-99.

Specyfikację publicznego konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 48 w Tarnobrzegu-Machowie, w terminie do 20 maja 2009 roku do godz. 11.00.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ODDZIAŁU ARP S.A. W TARNOBRZEGU, PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 48, W TARNOBRZEGU-MACHOWIE W DNIU 20 MAJA 2009 ROKU o godz.11.15.

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone
 w materiałach konkursu ofert.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Konkurs Ofert na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków będących własnością ARP S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957,NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków będących własnością ARP S.A., zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa RADOM i Podstrefa NOWA DĘBA; w celu ustalenia ich aktualnej, rzeczywistej powierzchni użytkowej.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Sławomir Szklarz - tel. 015/ 823-66-88 lub 015/ 822 -99-99 i Janusz MELICH – 605-884-134.

Specyfikację publicznego konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy RADOM przy ul. Kozienickiej 97 w Radomiu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy RADOM,  ul. Kozienicka 97 w Radomiu, w terminie do 16. czerwca 2009 roku
do godz. 1100.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM,  UL. KOZIENICKA 97 W RADOMIU W DNIU 16. CZERWCA 2009 R.
O GODZ.1115.

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania wnętrza budynku o powierzchni użytkowej około 4.000 m2
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy2.595.348.000,00zł, Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł; Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel./fax. 15 822 99 99.

ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy zadania :

„Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania wnętrza budynku o powierzchni użytkowej około 4.000 m2 dla potrzeb przyszłego Inkubatora Technologicznego na terenie TSSE EURO-PA    RK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1 A. wraz z przyłączami i instalacjami, parkingiem, drogą wewnętrzną oraz zjazdem do drogi publicznej".

Termin realizacji zamówienia : kwiecień - maj 2009 roku.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów
z oferentami są : Rafał Baran i Sławomir Szklarz - ARP S.A. w Warszawie – Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48 tel. 15 823 66 88 lub 822 99 99 wewn. 115, 113.

Specyfikację konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do 10 grudnia 2008 roku do godz. 10 00.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A.mW TARNOBRZEGU, PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 48 W DNIU 10 grudnia 2008 ROKU o godz. 10 15.

W konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Rokowania 1/ST/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00,zł   Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Staszów, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/ST/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/ST/2009" należy składać terminie do dnia 16 kwietnia 2009r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/SE/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Siedlce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa „Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SE/2009" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SE/2009" należy składać w terminie do dnia 16 marca 2009 r. godz. 15.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg.


Przetarg 1/PRZ/2009
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży :

a) własnośćdziałki gruntu nr 94/2 o pow. 4,3464 ha położonej przy ul. Ułańskiej w Przemyślu, (KW Nr PR1P/00094798/5)
b) własność nw. działek gruntu z prawem odkupu na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl:

 • części działki nr 2/6  o pow. 16,7803 ha, w obr.213 obejmującej kompleksy nr 2A, nr 2B, nr 2C i nr 2D (RIVa, ŁIV), położonej przy ul. Pustej w Przemyślu (KW Nr PR1P/00071599/3
 • nr 6 o pow. 7,9767 ha,w obr. 213 (RIVa, PsIV, Lz-PsV), położonej przy ul. Pustej w Przemyślu (KW Nr  PR1P/00071675/0)
 • części działki nr 37/1 o pow. 2,4351 ha, w obr 213 obejmującej kompleksy nr 4A i nr 4B (ŁIV, PsIV, W, Dr, RIIIa), położonej przy ul. Stawowej w Przemyślu (KW Nr  PR1P/00059145/6),   
 • nr 917 o pow. 7,2510 ha w obr. 212 (PsIII RIIIa), położonej przy ul. Pustej w Przemyślu (KW Nr PR1P/00071599/3).

1. Właścicielem działki gruntu nr ewid. 94/2 jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Właścicielem działek nr ewid. 2/6, 6, 37/1 i 917 (wolnych od zobowiązań i obciążeń) jest Gmina Miejska Przemyśl.

2. Nieruchomości położone są  na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: działka nr ewid. 94/2 położona jest w obszarze „P1" – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej i „P2" – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej" ,działka nr 2/6 położona jest w obszarze „P1" – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej, działka  nr 6 położona jest w obszarze „P2" – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej, „KDW" – tereny dróg wewnętrznych z infrastrukturą techniczną oraz „U/M" – tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej, WS" – tereny wód powierzchniowych, działka nr 37/1 położona jest                         w obszarze „P2" – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej, działka nr 917 położona jest w obszarze „P1" - tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej, „P/U" – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej w ramach Parku Technologicznego lub innej, podobnej formuły organizacyjnej, „KDW" – tereny dróg wewnętrznych z infrastrukturą techniczną, „3ZP" – tereny zieleni miejskiej urządzonej,

4. Przedmiotowe nieruchomości, za wyjątkiem działki nr 94/2, mogą być zbyte częściowo (wg kompleksów). Sposób ewentualnego podziału ww. nieruchomości określa załącznik graficzny załączony do Specyfikacji.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.

6. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2009" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

7. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 • dla działki nr 94/2 -  1 500 000,00 zł w tym 22% podatek VAT, 
 • dla działki nr 6 - 2 672 194,50 zł brutto, w tym 22% podatek VAT.
 • dla działki nr 917 - 2 429 085,00 zł brutto, w tym 22% podatek VAT.
 • dla kompleksów wydzielonych z działek nr 2/6, nr 6, nr 37/1, w obr. 213 oraz nr 917 w obr. 212 cena wywoławcza za 1m2 działki wynosi 33,50 zł/1m2 brutto, w tym 22% podatek VAT.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji oraz wniesienie w pieniądzu wadium odpowiednio na konto Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu – Kredyt Bank S.A. O/Tarnobrzeg Nr: 89 1500 1735 1217 3003 0511 0000 (w przypadku oferty nabycia działki nr 94/2) lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu– Kredyt Bank S.A. O/Przemyśl Nr: 24 1500 1634 1216 3004 6539 0000 (w przypadku oferty nabycia pozostałych działek udostępnionych w przetargu lub ich części), z zaznaczeniem „przetarg nieograniczony ul.……., działka nr …. obr…. „ lub „kompleks nr………(w przypadku zainteresowania danym kompleksem)". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty przez ARP S.A. w Warszawie Oddział
w Tarnobrzegu i Gminę Miejską Przemyśl tj. do dnia 10 kwietnia 2009r. (włącznie). Za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Ustala się wadium do przetargu nieograniczonego w kwotach:

a): w przypadku oferty nabycia całych działek:

 • nr 94/2 - 225 000,00 zł brutto
 • nr 6 - 270 000,00 zł brutto
 • nr 917  - 240 000,00 zł brutto

b): w przypadku nabycia kompleksów wadium ustala się na kwotę:

 • za kompleks nr 1A o pow. ok. 1,30 ha (wydzielony z działki nr 917) – 44 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 1B o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha (wydzielony z działki nr 917) – 17 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 1C o pow. ok. 0,60 ha (wydzielony z działki nr 917) – 20 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 1D o pow. ok. 2,00 ha (wydzielony z działki nr 917) – 67 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 1E o pow. ok. 2,00 ha (wydzielony z działki nr 917) – 67 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 2A o pow. ok. 5,00 ha (wydzielony z działki nr 2/6) – 167 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 2B o pow. ok. 2,00 ha (wydzielony z działki nr 2/6) – 67 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 2C o pow. ok. 2,00 ha (wydzielony z działki nr 2/6) – 67 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 2D o pow. ok. 4,50 ha (wydzielony z działki nr 2/6) – 151 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 2E o pow. ok.  2,50 ha (wydzielony z działki nr 2/6) – 84 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 3A o pow. ok. 4,50 ha (wydzielony z działki nr 6) – 151 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 3B o pow. ok. 1,50 ha (wydzielony z działki nr 6) – 50 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 3C o pow. ok. 2,00 ha (wydzielony z działki nr 6) – 67 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 4A o pow. nie mniejszej niż 1,00 ha (wydzielony z działki nr 37/1) – 34 000,00 zł brutto
 • za kompleks nr 4B o pow. nie mniejszej niż 1,00 ha (wydzielony z działki nr 37/1) – 34 000,00 zł brutto

10. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

11.Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

12. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2009r. w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

13. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

14. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

15. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

16. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)    może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert  w wypadku ich równorzędności.

18. W odniesieniu do działki gruntu nr 94/2 prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, zgodnie z treścią art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.jedn. Dz. U. z 2007r. Nr . 231 poz. 1700).

19. W odniesieniu do pozostałych nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.