A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2008

Rokowania nr 3/SW/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/SW/2008" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/SW/2008" należy składać w terminie do dnia 19 grudnia 2008r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Informacja o wyborze oferty 7/TG/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 7/TG/2008 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego  w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 193 w dniu 02.10.2008r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Annę Twaróg prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„MAGIELEK" Magiel i Pralnia

z siedzibą w Młynnem
Młynne 199, 34-601 Limanowa

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Limanowa pod numerem 1086/97


Informacja o wyborze oferty 2/ŁK/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/ŁK/2008 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid. 632/10 i 632/12 o powierzchni ogólnej 2,2643 ha, położonej w miejscowości Łazy, obręb ewidencyjny Łuków, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Łuków, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 178 w dniu 11.09.2008r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

DUKESSA Sp. z o.o.
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000167592

Informacja o wyborze oferty 1/ŁK/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.595.348.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/ŁK/2008 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid. 632/9 i 632/11 o powierzchni ogólnej 1,8900 ha, położonej w miejscowości Łazy, obręb ewidencyjny Łuków, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Łuków, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 173 w dniu 04.09.2008r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Sierociuk-Kazana-Sierociuk Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe „STOK-ROL" Sp. jawna

z siedzibą w Ryżkach
Ryżki 76A, 21-400 Łuków

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079398


Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu hal produkcyjno-magazynowych w Tarnobrzegu-MachowieAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy2.595.348.000,00zł, Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł;

ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy zadania :

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu hal produkcyjno-magazynowych o łącznej powierzchni około 4.000 m2 na działkach gruntu będących w użytkowaniu wieczystym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, położonych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Tarnobrzeg przy ul. Zakładowej".

Termin realizacji zamówienia : 31 marca 2009 roku.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są : Rafał Baran i Sławomir Szklarz - ARP S.A. w Warszawie – Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48 tel. 15 822 47 08 lub 822 99 99 wewn. 115, 113.

Specyfikację konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do 06 listopada 2008 roku do godz. 10 00.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. W TARNOBRZEGU, PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 48 W DNIU 06 listopada 2008 ROKU o godz. 10 15.

W konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.


Rokowania nr 7/TG/2008

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOŚAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 7/TG/2008" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 7/TG/2008" należy składać w terminie do dnia 23 października 2008r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Przetarg nr 2/ŁK/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając na zlecenie Gminy Łuków na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. Nr 261,poz.2603) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid. 632/10 i 632/12 o powierzchni ogólnej 2,2643 ha, położonej w miejscowości Łazy, obręb ewidencyjny Łuków, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Łuków.

1. Dla nieruchomości udostępnionej w przetargu Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 27376.

2. Właścicielem nieruchomości (wolnej od zobowiązań i obciążeń) jest Gmina Łuków.

3. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Łuków Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z dnia 2 marca 2007r., Nr 34, poz. 909) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej z usługami (P,U-17-14).

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/ŁK/2008" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dziełek nr ewid. 632/10 i 632/12 wynosi 187.937,00 zł +VAT.

6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 11.000,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Łuków nr: 15 1020 1260 0000 0102 0014 0533 Banku PKO BP S.A. O/Łuków terminie do dnia 9 października 2008 r.; za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Łuków.

7. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

8. Wykupienie specyfikacji oraz zapłata wadium w pełnej wysokości jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 9 października 2008 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a Gminie przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert  w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Przetarg nr 1/ŁK/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając na zlecenie Gminy Łuków na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. Nr 261,poz.2603) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid. 632/9 i 632/11 o powierzchni ogólnej 1,8900 ha, położonej w miejscowości Łazy, obręb ewidencyjny Łuków, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Łuków.

1. Dla nieruchomości udostępnionej w przetargu Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 27376.

2. Właścicielem nieruchomości (wolnej od zobowiązań i obciążeń) jest Gmina Łuków.

3. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Łuków Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z dnia 2 marca 2007r., Nr 34, poz. 909) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej z usługami (P,U-17-14).

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/ŁK/2008" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dziełek nr ewid. 632/9 i 632/11 wynosi 156.870,00 zł +VAT.

6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 9.500,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Łuków nr: 15 1020 1260 0000 0102 0014 0533 Banku PKO BP S.A. O/Łuków terminie do dnia 6 października 2008 r.; za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Łuków.

7. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

8. Wykupienie specyfikacji oraz zapłata wadium w pełnej wysokości jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 6 października 2008 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a Gminie przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

14. Zarządzający może:

a)  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Informacja o wyborze oferty 6/TG/2008


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 6/TG/2008 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 16.06.2008r.,

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

EKO-SYSTEMY Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Pruszkowska 29/146
02-119 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000231690


Informacja o wyborze oferty 4/TG/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/TG/2008, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 29.05.2008r. mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN -

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

AIMT POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzycach
ul. Odlewników 52
39-432 Gorzyce

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000262776


Informacja o wyborze oferty 2/SE/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.595.348.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/SE/2008 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 154 w dniu 07.08.2008r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„VALMONT POLSKA" Sp. z o.o.
z siedzibą w Siedlcach
ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000017810


 Informacja o wyborze oferty 2/JL/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00 zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/JL/2008, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 07.05.2008r. mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid. 2212/2, 2213/2, 2214/2 i 2177/3 o powierzchni ogólnej 3,3351 ha, położonej w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Janów Lubelski,

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Wytwórnia Pasz PIAST III Sp. z o.o.
z siedzibą w Lewkowcu
Lewkowiec 50
63-400 Ostrów Wielkopolski

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306833


Informacja o wyborze oferty 1/SE/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SE/2008 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 29.04.2008r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

„POLIMEX-MOSTOSTAL" S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022460


Informacja o wyborze oferty 3/TG/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
 ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł  

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2008, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 14.05.2008r. mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN -

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

TARKON Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 50
39-405 Tarnobrzeg

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000109249


Rokowania nr 6/TG/2008

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg – Rejon Inwestycyjny Nagnajów – Machów, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 6/TG/2008" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 6/TG/2008" należy składać w terminie do dnia 7 lipca 2008r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 2/SE/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Siedlce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SE/2008" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 24.400,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SE/2008" należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2008r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 2/JL/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając na zlecenie Gminy Janów Lubelski na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. Nr 261,poz.2603) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się    z działek gruntu nr ewid. 2212/2, 2213/2, 2214/2 i 2177/3 o powierzchni ogólnej 3,3351 ha, położonej w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Janów Lubelski.

1. Dla nieruchomości udostępnionej w przetargu Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim prowadzi księgi wieczyste KW Nr 63027 i 38319.

2. Właścicielem nieruchomości (wolnej od zobowiązań i obciążeń) jest Gmina Janów Lubelski.

3. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XVIII/126/04 z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego  z dnia 28.09.2004r. Nr 173 poz. 2422) nieruchomość przeznaczona jest pod:

- tereny usług komercyjnych i działalności produkcyjnej oznaczone w planie symbolem A 5 UC, PP;  A 7 UC, PP. W granicach wydzielonych terenów istnieje możliwość lokalizacji zakładów usługowo – produkcyjnych oraz dopuszcza się funkcje zamienne i uzupełniające - magazynowo-składowe, nie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem. Wyklucza się natomiast funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

- tereny urządzeń wodnych i zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem A 8 WS2, ZP.

- pas drogowy drogi w klasie Z (zbiorczej) lokalizowany przy istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zaklików-Biłgoraj, przebiegający przez przedmiotową nieruchomość.

 4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/JL/2008" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 352.140,00 zł + podatek VAT.

6.Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 18.000,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski w PKO BP Oddz. w Janowie Lubelskim nr: 74 10203235 0000 5602 0007 4369 w terminie do dnia 7 lipca 2008r. ; za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

7. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

8.Wykupienie specyfikacji oraz zapłata wadium w pełnej wysokości jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2008r., do godz. 16.00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  48.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a Gminie przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

14. Zarządzający może:

a)  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne     i prawne.  

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Informacja o wyborze oferty 1/TG/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.481.314.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.481.314.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2008, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 08.01.2008r. mających na celu, ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Zakłady Chemiczne ANSER - TARNOBRZEG Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 48
39-400 Tarnobrzeg

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000148856


Przetarg nr 5/TG/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do przetargu w celu :

1.ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz,

2. zbycia:

a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 277/40, 277/41, 277/42, 277/44, 277/45, 277/46 o powierzchni łącznej 1,2613 ha, stanowiących tereny zurbanizowane,

b) prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 277/43 o pow. 0,0675 ha i nr ewid. 277/66 o pow. 0,1007 ha, stanowiących drogi,

położonych w Nagnajowie, gmina Tarnobrzeg, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Tarnobrzeg.

Użytkownikiem wieczystym ww. nieruchomości jest ARP S.A. w Warszawie. Dla nieruchomości VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi księgi  wieczyste KW Nr 36793 i KW Nr 58266.

Cena wywoławcza majątku udostępnionego w przetargu wynosi 25 zł + VAT za 1 m2 powierzchni nieruchomości określonej w pkt. 2. Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 80.000,00  zł.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 5/TG/2008" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT).  Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 5/TG/2008" należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2008r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2008r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.


Informacja o wyborze oferty 1/KB/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/KB/2008, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU Nr 59 w dniu 25.03.2008r. mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycie prawa własności planowanych do wydzielenia działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 1,57 ha, mających powstać z podziału działek nr ewid. 2/64 i 2/66 o powierzchni całkowitej 13,3947 ha, położonych w Biskupicach Podgórnych, gmina Kobierzyce, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Wrocław Kobierzyce

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
ul. Aleja Jana Pawła II nr 41A
31-864 Kraków

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024286


Informacja o wyborze oferty 1/RA/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2008, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU Nr 57 w dniu 20.03.2008r., mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

BRASS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Królewcu
05-300 Królewiec

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014094


Rokowania nr 3/TG/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,00zł 

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/TG/2008" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł  brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/TG/2008" należy składać w terminie do dnia 4 czerwca 2008r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/SE/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00 zł,  Kapitał wpłacony:  2.554.846.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Siedlce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SE/2008" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 24.400,00 zł  brutto (w tym 22%VAT). Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SE/2008" należy składać w terminie do dnia 21 maja 2008r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg

Przetarg 1/KB/2008
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.481.314.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.481.314.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549)

zaprasza do przetargu w celu :

1.ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  oraz,

2. zbycia prawa własności planowanych do wydzielenia działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 1,57 ha, mających powstać z podziału działek nr ewid. 2/64 i 2/66 o powierzchni całkowitej 13,3947 ha, położonych w Biskupicach Podgórnych, gmina Kobierzyce, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Wrocław-Kobierzyce.

Właścicielem działek gruntu nr ewid. 2/64 i 2/66 jest ARP S.A. w Warszawie.  Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgą wieczystą KW Nr WR1K/00188405/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

- 237,00 zł + VAT/m2  powierzchni działki, która zostanie wydzielona z działki nr 2/64,

- 170,00 zł + VAT/m2  powierzchni działki, która zostanie wydzielona z działki nr 2/66.

Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 250.000,00 zł.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do prowadzenia wyprzedających badań archeologicznych na nieruchomości, a w przypadku ujawnienia obiektów archeologicznych do przeprowadzenia ratowniczych prac wykopaliskowych.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/KB/2008" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 24.400,00 zł brutto (w tym 22%VAT).

Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 1/KB/2008" należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2008r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.