A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 2/TG/2021

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
zaprasza do przetargu na sprzedaż:


prawa prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach 1447/89 (o powierzchni 2,9584 ha) i 5248/10 (o powierzchni 0,3899 ha) o łącznej powierzchni 3,3483 ha, położonej w miejscowości Stale (gmina Grębów powiat tarnobrzeski), dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00080907/3, wrazz prawem własności posadowionego na gruncie budynku biurowo-socjalnego wyposażonego kocioł VAILLANT oraz garażu, parkingu i drogi wewnętrznej, dalej „Nieruchomość”.


Cena wywoławcza Nieruchomości w przetargu wynosi 1.105.000,00 (jeden milion sto pięć tysięcy złotych 00/100) netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług.Wadium w wysokości 110.500,00 zł (sto dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100), stanowiące 10% ceny wywoławczej netto, należy wpłacić na rachunek bankowy ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I O/Tarnobrzeg nr 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku.


Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.
Zapłata wadium w pełnej wysokości w ww. terminie jest warunkiem koniecznym udziału w Przetargu. Za datę płatności wadium poczytuje się datę uznania ww. rachunku bankowego. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Szczegóły dotyczące przetargu określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu 2/TG/2021”, dostępna w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg) oraz na stronach internetowych: www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl.


Warunkiem udziału w przetargu przez cudzoziemców nie będących przedsiębiorcami państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej, jest przedłożenie przez nich zezwolenia lub promesy zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie Nieruchomości.

Oferty należy składać w zamkniętych i nieprzejrzystych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg), z dopiskiem na kopercie: „oferta do przetargu nr 2/TG/2021” w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu).

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 9:00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg).ARP S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie.


Ogłoszenie jest dostępne również na stronach internetowych: www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl oraz w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg).

Specyfikacja do pobrania  TUTAJ