A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 5/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.291.750.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/KB/2017 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 288 (6041) z dnia 13 grudnia 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorców:

CONSA Sp. z o.o

ul. Zabrodzka 1/17,

52 – 336 Wrocław

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000316075