A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka
   
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)

Jest spółką Skarbu Państwa, która od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji, ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach. Są to: Innowacje, Restrukturyzacja, Inwestycje

Siedziba główna ARP S.A. znajduje przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Agencja posiada również swoje oddziały w Katowicach, Mielcu i Tarnobrzegu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która zarządza Zespołami Zamkowo-Parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

Misja i wizja ARP S.A.

Strategia ARP S.A. wyznacza spółce nową misję, która zamyka się w haśle: „Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł".

Natomiast zgodnie z wizją, ARP S.A. będzie wiarygodnym partnerem, pobudzającym rozwój polskiego przemysłu poprzez:

  • spójny system wsparcia innowacji, tworzący pomost pomiędzy biznesem a środowiskiem innowacyjnym;
  • finansowanie procesów restrukturyzacji i projektów rozwojowych;
  • podnoszenie wartości aktywów.

Strategia oparta na trzech równorzędnych filarach

Innowacje

Celem filaru jest wspieranie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju polskiego przemysłu, co oznacza znaczący wzrost inwestycji w innowacje. Do 2020 roku ARP na wsparcie rozwoju innowacji planuje zainwestować około 1,3 mld zł.

Restrukturyzacja

Zakłada on wspieranie procesów restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich zdolności do konkurowania na rynku oraz działania w okresach obniżonej koniunktury gospodarczej. Oferta ARP będzie skierowana głównie do dużych przedsiębiorstw, wymagających znacznego finansowania. W zakresie pomocy na restrukturyzację będą finansowane przedsiębiorstwa, dla których istnieje szansa na skuteczną restrukturyzację i uzyskanie trwałej zdolności do konkurowania na rynku. ARP S.A. będzie udzielać finansowania w wysokości do 100 mln zł na okres do 7 lat. Do 2020 roku na finansowanie procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych dla przedsiębiorstw ARP S.A. planuje wydać 1,8 mld zł. ARP będzie finansować wsparcie i pomoc publiczną ze środków przekazywanych corocznie przez MSP z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, ze środków własnych, pochodzących głównie z kapitału zgromadzonego i pomnażanego w wyniku akumulacji zysków z działalności komercyjnej ARP.

Inwestycje
 
Jego celem jest budowanie wartości portfela spółek i nieruchomości, zarządzanych przez ARP oraz wspieranie rozwoju inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. W nowej strategii ARP, strefy nadal zajmują ważne miejsce. Efektywnie zarządzane SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będą wspierały wszystkie filary strategii m.in. poprzez ofertę dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje. W celu maksymalizacji wartości aktywów ARP, utworzone zostaną Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych (FIZAN) dla spółek portfelowych i nieruchomości.
Nakłady na rozwój SSE EURO PARK Mielec i TSSE WISŁOSAN oraz wydatki na nowo stworzone Fundusze Inwestycyjne Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) wyniosą ponad 160 mln zł.
ARP poprzez inwestycje, efekty synergii oraz efektywne zarządzanie aktywami w ramach FIZAN oraz SSE, zwiększy ich wartość do 2020 r. o ok. 0,2 mld złotych.

Mocne wsparcie dla innowacji 

Chcąc efektywnie wspierać działalność innowacyjną, ARP S.A. zmiany zaczęła od siebie. Wprowadza nowy model zarządzania oparty na kulturze innowacyjności. Zakłada on m.in. elastyczność działania i zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwania innowacji nie tylko wewnątrz Grupy ARP, ale również na zewnątrz poprzez środowiska innowacyjne.

Na bazie swoich spółek, organizacji, instytucji powiązanych i współzależnych oraz instytucji partnerskich, Agencja Rozwoju Przemysłu tworzy Ekosystem ARP. Będzie on działał na potrzeby małego i dużego przemysłu, zapewniając środki finansowe na rozwój oraz branżowe wsparcie w zakresie powstania, adaptacji i rozwoju produktu innowacyjnego.
Jedną z kluczowych nowych usług ARP S.A. będzie Broker innowacji, czyli platforma transferu technologii. Jego głównym zadaniem będzie kojarzenie dawców i biorców innowacji w celu komercjalizacji. W bazie Brokera innowacji znajdą się informacje na temat: dostępnych technologii, patentów, licencji oraz możliwych obszarów ich zastosowania, a także o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw.  

ARP S.A., stawiając na innowacje, zdecydowanie bardziej niż do tej pory, otwiera się na kooperację z firmami z sektora MŚP. Do współpracy z nimi powołana została nowa spółka ARP Venture. Będzie ona inwestować w projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej. ARP Venture zapewni środki finansowe na wybrane inwestycje w innowacje oraz aktywne wsparcie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Projekty będą finansowane m.in. z kapitału pochodzącego od właściciela innowacji i ze środków własnych Agencji. Taki model pozwoli zminimalizować ryzyko, stworzy optymalne warunki i skróci czas rozwoju innowacji.
ARP zakłada, że firmy tworzące innowacje z sektora MŚP, po pozytywnym due diligence, będą mogły liczyć na wsparcie kapitałowe rzędu 5-15 mln zł przy założeniu objęcia do 30 procent udziałów w okresie inwestycji do 5 lat. ARP Venture zaangażuje innowacyjne ponad 300 mln złotych.

Nowy system identyfikacji wizualnej

Wprowadzenie nowej strategii jest połączone z całkowitym przebudowaniem systemu identyfikacji wizualnej, które swoim zasięgiem obejmuje centralę i oddziały ARP. Decyzję dotyczącą zmian poprzedziły badania wizerunkowe. Przeprowadzono je na przełomie 2013 i 2014 roku. Wnioski z badań były podstawą do opracowania nowego logo spółki. Charakterystyczny dla nowego znaku jest okrąg. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru z wyróżnionym początkiem i końcem symbolizuje proces – od pomysłu do przemysłu. Zadaniem nowego systemu identyfikacji jest wzmocnienie rozpoznawalności marki ARP.

Strategia ARP S.A. 2020 do pobrania tutaj.