A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.Od 20 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Zarządzający strefą udzielił 375 zezwoleń na działalność gospodarczą na jej terenie. Aktywnie działa tu 149 przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium, farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję materiałów budowlanych, meble i przemysł poligraficzny. W znaczący sposób zmienił się dotychczasowy wizerunek pierwotnych terenów strefy. Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu zlecił wybudowanie kompleksu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych pod wynajem dla inwestorów, a także modernizację obiektów produkcyjnych i administracyjnych w strefie. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.Nasze atuty:
 • zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna,
 • bogata oferta nowych terenów "greenfield", hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych,
 • funkcjonalne, oddane "pod klucz" nowe obiekty produkcyjne i magazynowe,
 • wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji,
 • szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód - linia kolejowa LHS,
 • różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami,
 • pakiet przywilejów i zachęt podatkowych,
 • dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji,
 • przyjazne samorządy, wspierające lokalną przedsiębiorczość,
 • profesjonalizm, doświadczenie i pomoc pracowników strefy na każdym etapie inwestycji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)

Jest spółką Skarbu Państwa, która od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji, ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach. Są to: Innowacje, Restrukturyzacja, Inwestycje

Siedziba główna ARP S.A. znajduje przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Agencja posiada również swoje oddziały w Katowicach, Mielcu i Tarnobrzegu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która zarządza Zespołami Zamkowo-Parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

Misja i wizja ARP S.A.

Strategia ARP S.A. wyznacza spółce nową misję, która zamyka się w haśle: „Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł".

Natomiast zgodnie z wizją, ARP S.A. będzie wiarygodnym partnerem, pobudzającym rozwój polskiego przemysłu poprzez:

 • spójny system wsparcia innowacji, tworzący pomost pomiędzy biznesem a środowiskiem innowacyjnym;
 • finansowanie procesów restrukturyzacji i projektów rozwojowych;
 • podnoszenie wartości aktywów.

Strategia oparta na trzech równorzędnych filarach

Innowacje

Celem filaru jest wspieranie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju polskiego przemysłu, co oznacza znaczący wzrost inwestycji w innowacje. Do 2020 roku ARP na wsparcie rozwoju innowacji planuje zainwestować około 1,3 mld zł.

Restrukturyzacja

Zakłada on wspieranie procesów restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich zdolności do konkurowania na rynku oraz działania w okresach obniżonej koniunktury gospodarczej. Oferta ARP będzie skierowana głównie do dużych przedsiębiorstw, wymagających znacznego finansowania. W zakresie pomocy na restrukturyzację będą finansowane przedsiębiorstwa, dla których istnieje szansa na skuteczną restrukturyzację i uzyskanie trwałej zdolności do konkurowania na rynku. ARP S.A. będzie udzielać finansowania w wysokości do 100 mln zł na okres do 7 lat. Do 2020 roku na finansowanie procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych dla przedsiębiorstw ARP S.A. planuje wydać 1,8 mld zł. ARP będzie finansować wsparcie i pomoc publiczną ze środków przekazywanych corocznie przez MSP z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, ze środków własnych, pochodzących głównie z kapitału zgromadzonego i pomnażanego w wyniku akumulacji zysków z działalności komercyjnej ARP.

Inwestycje

Jego celem jest budowanie wartości portfela spółek i nieruchomości, zarządzanych przez ARP oraz wspieranie rozwoju inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. W nowej strategii ARP, strefy nadal zajmują ważne miejsce. Efektywnie zarządzane SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będą wspierały wszystkie filary strategii m.in. poprzez ofertę dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje. W celu maksymalizacji wartości aktywów ARP, utworzone zostaną Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych (FIZAN) dla spółek portfelowych i nieruchomości.
Nakłady na rozwój SSE EURO PARK Mielec i TSSE WISŁOSAN oraz wydatki na nowo stworzone Fundusze Inwestycyjne Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) wyniosą ponad 160 mln zł.
ARP poprzez inwestycje, efekty synergii oraz efektywne zarządzanie aktywami w ramach FIZAN oraz SSE, zwiększy ich wartość do 2020 r. o ok. 0,2 mld złotych.

Mocne wsparcie dla innowacji  

Chcąc efektywnie wspierać działalność innowacyjną, ARP S.A. zmiany zaczęła od siebie. Wprowadza nowy model zarządzania oparty na kulturze innowacyjności. Zakłada on m.in. elastyczność działania i zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwania innowacji nie tylko wewnątrz Grupy ARP, ale również na zewnątrz poprzez środowiska innowacyjne.

Na bazie swoich spółek, organizacji, instytucji powiązanych i współzależnych oraz instytucji partnerskich, Agencja Rozwoju Przemysłu tworzy Ekosystem ARP. Będzie on działał na potrzeby małego i dużego przemysłu, zapewniając środki finansowe na rozwój oraz branżowe wsparcie w zakresie powstania, adaptacji i rozwoju produktu innowacyjnego.
Jedną z kluczowych nowych usług ARP S.A. będzie Broker innowacji, czyli platforma transferu technologii. Jego głównym zadaniem będzie kojarzenie dawców i biorców innowacji w celu komercjalizacji. W bazie Brokera innowacji znajdą się informacje na temat: dostępnych technologii, patentów, licencji oraz możliwych obszarów ich zastosowania, a także o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw.

ARP S.A., stawiając na innowacje, zdecydowanie bardziej niż do tej pory, otwiera się na kooperację z firmami z sektora MŚP. Do współpracy z nimi powołana została nowa spółka ARP Venture. Będzie ona inwestować w projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej. ARP Venture zapewni środki finansowe na wybrane inwestycje w innowacje oraz aktywne wsparcie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Projekty będą finansowane m.in. z kapitału pochodzącego od właściciela innowacji i ze środków własnych Agencji. Taki model pozwoli zminimalizować ryzyko, stworzy optymalne warunki i skróci czas rozwoju innowacji.
ARP zakłada, że firmy tworzące innowacje z sektora MŚP, po pozytywnym due diligence, będą mogły liczyć na wsparcie kapitałowe rzędu 5-15 mln zł przy założeniu objęcia do 30 procent udziałów w okresie inwestycji do 5 lat. ARP Venture zaangażuje innowacyjne ponad 300 mln złotych.

Nowy system identyfikacji wizualnej

Wprowadzenie nowej strategii jest połączone z całkowitym przebudowaniem systemu identyfikacji wizualnej, które swoim zasięgiem obejmuje centralę i oddziały ARP. Decyzję dotyczącą zmian poprzedziły badania wizerunkowe. Przeprowadzono je na przełomie 2013 i 2014 roku. Wnioski z badań były podstawą do opracowania nowego logo spółki. Charakterystyczny dla nowego znaku jest okrąg. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru z wyróżnionym początkiem i końcem symbolizuje proces – od pomysłu do przemysłu. Zadaniem nowego systemu identyfikacji jest wzmocnienie rozpoznawalności marki ARP.

Strategia ARP S.A. 2020 do pobrania tutaj.