A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

w ramach pomocy udzielanej przez ARP S.A. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia epidemii COVID -19

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

O wsparcie obiegać może się przedsiębiorca, który posiada zezwolenie prowadzenie działalności na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, który znalazł się w trudnej sytuacji z powodu obowiązywania  stanu epidemii COVID-19, tj. który z powodu epidemii COVID-19:

 1. nie rozpoczął wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce;

 2. zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce;

 3. wprowadził czasowy przestój ekonomiczny;

 4. odnotował istotny spadek obrotów gospodarczych:

 • w przypadku mikro-przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy oraz średniego przedsiębiorcy:

Gdy przedsiębiorca odnotował spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym
o nie mniej niż o 25 %,
obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Przedsiębiorcę wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego*

 • w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro-przedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca:

Gdy Przedsiębiorca odnotował spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym
o nie mniej niż o 40 %,
obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Przedsiębiorcę wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego*

*za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego);

FORMY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pomoc dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji może przyjąć jedną z poniższych form:

 1. odroczenie terminu płatności należności  ponoszonych przez przedsiębiorców na rzecz ARP S.A.**;

 2. rozłożenie na raty należności ponoszonych przez przedsiębiorców na rzecz ARP S.A.**;

  lub

 3. obniżeniu kwoty należności podlegającej zapłacie przez przedsiębiorców na rzecz ARP S.A.** w danym miesiącu o:
 • 90 % w przypadku mikro-przedsiębiorcy, lecz nie mniej niż do kwoty 50,00 zł;
 • 65 % w przypadku małego przedsiębiorcy, lecz nie mniej niż do kwoty 100,00 zł;
 • 45 % w przypadku średniego przedsiębiorcy, lecz nie mniej niż do kwoty 150,00 zł;
 • 25 % w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro-przedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca.

Wyboru formy pomocy we wniosku dokonuje przedsiębiorca.

** należności ponoszone przez przedsiębiorców na rzecz ARP S.A. na podstawie: „Zasad partycypacji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w kosztach ponoszonych przez Zarządzającego związanych z administrowaniem strefą i kosztach utrzymania infrastruktury na terenie Podstrefy”.

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA

 1. Pomoc może zostać udzielona na pisemny wniosek złożony przez przedsiębiorcę:

  - wniosek powinien zawierać wskazanie formy udzielenia pomocy oraz wyjaśnienie wpływu epidemii na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;

  - do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć oświadczenie, z którego wynika, że wystąpienie epidemii spowodowanej wirusem COVID-19 miało wpływ na znalezienie się przez niego
  w trudnej sytuacji.

 2. Decyzję o udzieleniu pomocy podejmuje Dyrektor Oddziału ARP S.A. we Wrocławiu lub upoważniona przez niego osoba po rozpoznaniu złożonego przez przedsiębiorcę wniosku;

 3. Pomoc udzielana jest na okres 3 miesięcy liczony od początku miesiąca, w którym został złożony wniosek z możliwością jej przedłużenia na wniosek przedsiębiorcy na kolejny
  3 miesięczny okres.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski prosimy kierować korespondencyjnie na adres:

ARP S.A ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ul. Wyścigowa 56 e

53-012 Wrocław

2.  Skan wniosku prosimy kierować równolegle drogą mailową na adres mailowy:

martyna.nawrocka@arp.pl

DANE KONTAKTOWE:

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Martyną Nawrocką - Ekspertem ARP S.A., tel. 603 383 329, e-mail: martyna.nawrocka@arp.pl

Wniosek do pobrania TUTAJ

Dokumentacja TUTAJ