A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSzanowni Państwo

chcielibyśmy poinformować, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. Zarząd ARP S.A. przyjął uchwałę dotyczącą podjęcia przez ARP S.A. działań mających na celu udzielenie pomocy przedsiębiorcom ponoszącym koszty wynikające z „Zasad partycypacji przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w kosztach ponoszonych przez Zarządzającego, związanych z administrowaniem Strefą”, „Zasad ustalania wynagrodzenia za usługi świadczone przez zarządzającego obszarem na rzecz przedsiębiorców którzy uzyskali decyzję o wsparciu” oraz przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia epidemii COVID -19.

Przedsiębiorca zobowiązany do uiszczania powyżej wskazanych płatności na rzecz ARP S.A., który z powodu obowiązywania stanu epidemii:

 1. nie rozpoczął wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy lub w decyzji o wsparciu,
 2. zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy lub w decyzji o wsparciu,
 3. wprowadził czasowy przestój ekonomiczny,
 4. u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumiany:

(i) w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy oraz średniego przedsiębiorcy - jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym o nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa poniżej, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

(ii) w przypadku dużego przedsiębiorcy - jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym o nie mniej niż o 40%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa poniżej, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,
w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

może złożyć do ARP S.A. wniosek w sprawie:

 • obniżenia wysokości albo
 • rozłożenia na raty albo
 • odroczenia terminu płatności

wskazanych powyżej należności.

Udzielenie ulgi w formie obniżenia należności polega na obniżeniu kwoty należności podlegającej zapłacie w danym miesiącu o:

 • 90% w przypadku mikroprzedsiębiorcy, lecz nie mniej niż do kwoty 50,00 zł
 • 65% w przypadku małego przedsiębiorcy, lecz nie mniej niż do kwoty 100,00 zł
 • 45% w przypadku średniego przedsiębiorcy, lecz nie mniej niż do kwoty 150,00 zł
 • 25% w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca.

Pomoc udzielana jest na okres 3 miesięcy, liczony od początku miesiąca, w którym został złożony wniosek z możliwością jej przedłużenia na wniosek przedsiębiorcy na kolejny 3-miesięczny okres. Wnioski złożone w marcu 2020 r. traktuje się tak jak wnioski złożone w kwietniu 2020 r.

Wniosek składany jest do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu na poniżej załączonym wzorze.

Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanów dokumentów na następujący adres e-mail: biuro@arp.pl przy jednoczesnym przesłaniu formie pisemnej na adres: Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

W przypadku konieczności złożenia przez Przedsiębiorców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia braków w przekazanych dokumentach, Przedsiębiorcy będą otrzymywali korespondencję na adres e-mail do doręczeń wskazany w złożonych wnioskach.

WAŻNE: Wnioski dla inwestorów podstrefy Wrocław-Kobierzyce są dostępne TUTAJ

Wzór wniosku do pobrania

Wniosek dot. zezwoleń

Wniosek dot. decyzji o wsparciu