A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWykonanie robót remontowo – dekarskich na dachach budynków, pn. „Budynek usługowy Nr 9A” i „Portiernia z wartownią”

  Wykonanie robót remontowo – dekarskich na dachach budynków, pn. „Budynek usługowy Nr 9A” i „Portiernia z wartownią”

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu;
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

 

                                        ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Wykonanie robót remontowo – dekarskich na dachach budynków, pn. „Budynek usługowy Nr 9A” i „Portiernia z wartownią”, położonych
w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa RADOM.

 

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów
z oferentami są: Janusz Melich tel./fax 048/344-61-40 lub tel.m. 605-884-134,  Rafał Baran i  Renata Bażant 
tel. 015/ 823-66-88 lub  015/ 822-99-99.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście  w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro Podstrefy RADOM,
przy ul. Kozienickiej 97 w Radomiu.

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro Podstrefy RADOM,  ul. Kozienicka 97 w Radomiu, w terminie do 11 sierpnia 2009 roku
do godz. 1000.

 

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PODSTREFY RADOM,  UL. KOZIENICKA 97 W RADOMIU W DNIU 11 SIERPNIA  2009 ROKU O GODZ.1015.

 

W konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny i bez prawa
do odszkodowania.

Pliki do pobrania
  siwko_11.08.2009_r._dachy_w_radomiu.pdf
   Specyfikacja
 powrót