A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOgłoszenie - konkurs ofert

  Ogłoszenie - konkurs ofert

PROJEKT OGŁOSZENIA

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 0067464
ul. Zakładowa 48, tel./fax. 15 822 99 99.
 

ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy :

Budowy dwóch hal produkcyjno - magazynowych wraz z zapleczami socjalnymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem zlokalizowanych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Tarnobrzeg przy ul. Zakładowej. 

Termin realizacji zamówienia : czerwiec 2008 roku 

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są : Sławomir Szklarz i Rafał Baran - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48 tel. 15 823 47 08 lub 822 99 99 wewn. 115, 113.  

Specyfikację konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.  

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do 16 maja 2007 roku do godz.    10 00. 

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A.  W TARNOBRZEGU, PRZY
UL. Zakładowej 48 W DNIU 16 maja 2007 ROKU o godz.  10 15.
 

W konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.

 

 powrót