A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOgłoszenie - Agencja Nieruchomości Rolnych

  Ogłoszenie - Agencja Nieruchomości Rolnych

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedno Dz.U. z 2007 r. m 231 poz. 1700) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 01.08.2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. Nr 140 poz. 1350).

 

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację)

na sprzedaż, nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

I.    Przedmiotem sprzedaży jest:

l. Nieruchomość niezabudowana zwana: "Bakończyce"

wymieniona w wykazie z dnia 29.06.2007r. o ogólnej

powierzchni 4,4584 ha,

 

w tym: - grunty orne o pow     4,2387 ha,

                     (KI- I 1,4142 ha, KL - III a 0,4214 ha, KL - IIIb
                                                     2,4031 ha,

                          użytki zielone o pow.  0,0309 ha,

( KL - I 0,0309 ha,
  
inne grunty                     0,1888 ha

 

położona w miejscowości:

Przemyśl- pow. 4,4584 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr

PRIP/00058609/0.

i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 213, Miasta Przemyśl woj. podkarpackie jako działki m: 94/1 o pow. 0,1120 ha i m 94/2 o pow. 4,3464 ha.

 

Opis nieruchomości i jej części składowych; nieruchomość położona jest na terenie miasta Przemyśl, dzielnicy Bakończyce przy ulicy Ułańskiej łączącej się z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Malhowice, gdzie planowane jest docelowo nowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą. Nieruchomość ma kształt prostokąta, i leży w sąsiedztwie działek miasta Przemyśl oraz Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przeznaczona jest pod inwestycje w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO­ PARK WISLOSAN - podstrefa Przemyśl.

 

Nieruchomość położona na terenie przewidzianym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśl "Bakończyce III/04" jako tereny zabudowy usługowo-­przemysłowej, oznaczona symbolem P2.

 

Wywoławcza cena sprzedaży nieruchomości wynosi 1 430 500 zł. (brutto)(słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych­

 

w tym: cena gruntu 1 430 500.zł. ,

 

 Minimalna wysokość postąpienia wynosi 15 000 zŁ

Wadium na w/w nieruchomość wynosi 150000 zł. (PLN).

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 04-03-2008r. od godz. 1000 do 1400 po wcześniejszym  uzgodnieniu z administratorem Gospodarstwa Administracyjno Handlowego w Przemyślu. ul. Borelowsiego 7
tel. O 16 670 82 66

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 06.03.2008r. o godzinie 11.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 13.

 

II. Informacja o formie. terminie i miejscu wniesienia wadium oraz o przepadku wadium:

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją "wpłata wadium na zakup nieruchomości, położonej w obrębie 213 Miasta Przemyśl opisaną w pkt I. ogłoszenia pod poz. Nr I. 1, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie nr konta: 06203000451110000001476240 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.

Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu wraz z dokumentem tożsamości. Wadium może zostać również wniesione w czekach potwierdzonych przez bank do kasy Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, najpóźniej do godziny 14,00 w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przvpadku .gdv:

1) Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

2) Uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia Umowy,

3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

4) Osoba, która została ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanej nieruchomości lub nie dokona wpłaty ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia Umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanej nieruchomości w przypadku dwukrotnego niestawienia się nabywcy nieruchomości do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Agencję­ wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

5. "Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty, z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli przeddzień przetargu do godz. 1400 w biurze Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, przy ul. 8- go Marca 13, w pokoju nr 4 (kancelaria) złożą:

1). pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewpłaconego wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

2). oryginał prawomocnych decyzji wojewody potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie ustawy z dnia 08-07-2005r., o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) albo oryginał zaświadczenia lub prawomocnych decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów, z których nie zostało zrealizowane uprawnienie do rekompensaty z adnotacją Wojewody, który wydał decyzję lub Wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie, o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokości rekompensaty.

3). dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,

4). oświadczenie, o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty oraz dokumenty urzędowe poświadczające wartości nabytych nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

5. Spadkobiercy osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach zobowiązani są do przedłożenia - oprócz wyżej wymienionych dokumentów - również: postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo dziale spadku, oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych wart. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418). W przypadku, gdy nabywającym jest jeden ze spadkobierców także: oświadczenie o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej (z podpisami wszystkich pozostałych spadkobierców poświadczonymi notarialnie, albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej) oraz oryginalne zaświadczenia lub prawomocne decyzje wojewody: (swoją i pozostałych spadkobierców) potwierdzające prawo do rekompensaty.

 

1)  Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie

   przedłożą wymienionych

   powyżej dokumentów w oryginale nie zostaną zwolnione z

    obowiązku wpłacenie wadium.

2) Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.

 

7. Zaświadczenia lub decyzje przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

 

1) wygrał przetarg - pozostają w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

2) nie wygrał przetargu - zostaną zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

III. Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów szczególnych, obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości:

 

1. na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych Zarządzającemu strefą tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości położonej w strefie. Z kandydatem na nabywcę nieruchomości, który wygrał przetarg, sporządzona zostanie warunkowa umowa sprzedaży ze względu na przysługujące zarządzającemu strefą prawo pierwokupu nieruchomości.

2. na podstawie art. 29 ust 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomość będzie obciążona prawem pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, które przysługuje Agencji w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia od Agencji.

3. na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 200lr (Dz.U. nr 67 poz. 707), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy udziela w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

IV. Pozostałe warunki przetargu:

 

1.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

2.     Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej dokument tożsamości i aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego- w przypadku osób prawnych.

3.     Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania ww. zezwolenia.

4.      Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

5.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży brutto. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży jednorazowo w całości.

6.     Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności wierzytelnościami innymi niż wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418).

7.      Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

8.     Należność za nabycie nieruchomości należy zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

 

V. Informuje się, że:

 

1.     Organizator Przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu  do chwili jego rozpoczęcia.

2.     Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz z innymi dokumentami, wg ogłoszenia o przetargu.

3.     Uczestnik przetargu może zapoznać się z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, w biurze ANR w Rzeszowie lub GAH w Przemyślu w dniach roboczych przed dniem przetargu w godz. 900 do 1400 .

4.      Na sprzedaż w/w nieruchomości, wymagane jest pełnomocnictwo szczególne Prezesa. *

 

VI. Bliższe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Gospodarstwa Administracyjno - Handlowego w Przemyślu (telefon 016/6708266) lub Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13, tel. 0-17- 8537890 lub 8537835

 

Rzeszów,. dnia 13.02. 2008r.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. ARP S.A. nie bierze odpowiedzialności za treść w/w ogłoszenia.

 powrót