A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs ofert na zakup sprzętu biurowego dla TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

  Konkurs ofert na zakup sprzętu biurowego dla TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu,
 ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410,Kapitał zakładowy: 2.481.314.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.481.314.000,00 zł

 

 

ogłasza konkurs ofert na zakup sprzętu biurowego

 

 

Termin realizacji zamówienia : do dnia 11 kwietnia 2008 roku

 

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich Kontaktów z oferentami są: Damian Dziadura i Renata Bażant – ARP S.A. w Warszawie – Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48;  tel. 015/ 823 – 66 – 88.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu Ofert można odebrać osobiście  w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w Oddziale ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 14 marca 2008 roku do godz. 10.00

 

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ODDZIAŁU W TARNOBRZEGU, PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 48 W DNIU 14 MARCA 2008 R.  O GODZ. 10.15.

 

W publicznym konkursie ofert mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w materiałach konkursu ofert.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, jako Organizator Konkursu Ofert zastrzega sobie Prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu.

 

Specyfikacja do pobrania niżej

 

Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Konkursu_Ofert.pdf (23.36 Kb)

Pliki do pobrania
  specyfikacja_sprzet_biurowy_dla_tsse.pdf
 powrót