A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs Ofert na wykonanie warsztatów szkoleniowych

  Konkurs Ofert na wykonanie warsztatów szkoleniowych

OGŁOSZENIE

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie; ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na :

zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Wrocław-Kobierzyce

Termin szkolenia: marzec 2010 r.

Miejsce szkolenia: Podstrefa Wrocław-Kobierzyce - jedna edycja szkolenia, obejmująca 8 godzinny cykl warsztatów. Tematyka warsztatów: monitorowanie i rozliczanie pomocy publicznej dla inwestycji strefowych.

Więcej informacji nt. szczegółowych zagadnień związanych z problematyką szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Tarnobrzegu. Pracownikami Organizatora Konkursu uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Pan Janusz Miś i Pani Monika Puzio - ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, tel. (15) 823 66 88 lub 822 99 99 wew. 111, 120.  

Zamknięte koperty, z dopiskiem „Konkurs ofert-warsztaty szkoleniowe”, zawierające oferty należy złożyć  w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w terminie do dnia 18 lutego 2010 r., godz. 15.00. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A.  w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w dniu 19 lutego 2010 r. o godz. 9.00. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu Ofert bez podania przyczyn na każdym etapie konkursu bez prawa do odszkodowania.

 

 

 powrót