A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs ofert na dostawę samochodu służbowego

  Konkurs ofert na dostawę samochodu służbowego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

Oddział w Tarnobrzegu

 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 3.592.241.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 3.592.241.000,00 zł;

 

ZAPRASZA

do udziału w Konkursie Ofert na

dostawę samochodu służbowego marki Volkswagen Caravelle 2,0 BiTDI
z przyjęciem w rozliczeniu dotychczas używanego pojazdu marki KIA Carnival

 

Szczegółowe wymagania i informacje odnośnie przygotowania oferty i warunków stawianych Oferentom, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Ofert, która jest dostępna na stronach internetowych: www.arp.com.pl w BIP-ie i www.tsse.pl, lub w biurze ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 48, 39-405 Tarnobrzeg, w dniach od 25.10.2010 roku do 29.10.2010 roku w godz. 900 – 1400, tel. (0-15) 823.66.88, fax (15) 822.99.99 w 108.

 

Oferty w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs: na dostawę samochodu marki Volkwagen Carawelle BiTDI z przyjęciem w rozliczeniu pojazdu marki KIA Carnival" należy składać pod wyżej wskazanym adresem Oddziału ARP S.A.w Tarnobrzegu w terminie do dnia 02.11.2010 r. do godz. 10 ºº.

 

Wadium nie jest wymagane. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu wskazanym do składania ofert, 15 minut po terminie wyznaczonym na ich złożenie. Podczas otwarcia ofert wymagana jest obecność przedstawicieli Oferentów uprawnionych do reprezentacji firmy.

 

Samochód służbowy marki KIA Carniwal pozostawiany do rozliczenia można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w Tarnobrzegu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z ramienia Zamawiającego jest Pan Grzegorz Wieczorek tel. 605 884 131 e-mail: biuro@tsse.pl .

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania
  siwko.doc
 powrót