A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka„Wykonanie i wymiana świetlików dachowych na budynku hali nr 9"

  „Wykonanie i wymiana świetlików dachowych na budynku hali nr 9"

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

tel. (22) 695 36 88; faks (22) 695 37 18

www.arp.com.pl

 

działając zgodnie z procedurą „Zasady postępowania przy zakupie towarów lub zleceniu wykonania usług na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Wybór Oferenta który wykona dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową i będzie sprawował nadzór autorski dla zadania pn. „Wykonanie i wymiana świetlików dachowych na budynku hali nr 9” znajdującej się na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97”.

 

I. Specyfikacja Warunków Zakupu udostępniana jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.arp.com.pl.

 

II. Przedmiotem zakupu jest:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wykonanie i wymiana świetlików dachowych na budynku hali nr 9” znajdującej się na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zakupu.

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu i elementów podlegających wymianie i likwidacji oraz zapoznał się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobami wymienionymi w pkt. 7.1.1. i 7.1.2. SWZ.

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
na Zakup opisany w pkt. II.

 

IV. Zamawiający określa termin wykonania zakupu:

 

4.1. Termin realizacji: zgodnie z pkt. 4 SWZ

4.2. Obiekt którego dotyczy przedmiot zakupu: Hala produkcyjna nr 9 położona na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97, na działkach ewidencyjnych nr 247/112 i 128.

 

VI. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która otrzyma łącznie 100 pkt.
w kryterium oceny ofert: cena brutto 100% (100 pkt).

 

 

VII.   Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg
w terminie do 21 czerwca 2013 r. o godz. 1000.

 

VIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od daty otwarcia ofert.

 

IX.     Do przedmiotowego zakupu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

SWZ_Wymiana_swietlikow.pdf (1.56 Mb)

zal.1_do_SWZ__Formularz_ofertowy.docx (38.79 Kb)

zal.2_do_SWZ__Wykaz_prac_projektowych.docx (37.33 Kb)

zal.3_do_SWZ__Wykaz_osob.docx (37.36 Kb)

zal.4_do_SWZ__Zakres_wymianylikwidacji_swietlikow_dachowych_na_budynku.pdf (127.46 Kb)

 powrót